Středa, 23. října 2019

ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, hospodaří s majetkem v hodnotě 5,7 mld. korun

25.05.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Územní pracoviště Brno řídí celkem 12 odborů Odloučených pracovišť. Hospodaří s majetkem v celkové účetní hodnotě 5,7 mld. Kč. V roce 2006 řešilo 1499 případů soudních sporů.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Územní pracoviště Brno řídí celkem 12 odborů Odloučených pracovišť. Hospodaří s majetkem v celkové účetní hodnotě 5,7 mld. Kč. V roce 2006 řešilo 1499 případů soudních sporů. Územní pracoviště Brno zrealizovalo majetek v celkové účetní hodnotě 615,5 mil. Kč (včetně bezúplatných převodů). Zaměstnanci ÚP Brno odvedli do státního rozpočtu 119 mil. Kč. Územní pracoviště Brno uzavřelo s městem Břeclav smlouvu o převodu budovy bývalého Okresního úřadu v Břeclavi v hodnotě téměř 53 milionů Kč. Na Statutární město Zlín převedl ÚZSVM budovu na ulici L. Váchy č. p. 602 s okolními pozemky v hodnotě více než 106 milionů Kč. Oba převody byly uskutečněny v souladu s usneseními vlády a ÚZSVM tak přispěl k hospodárnému využití majetku státu. Úspěšnost zaměstnanců při hájení zájmů státu před soudy je téměř 96%. 

Z dalších případů ÚZSVM, Územního pracoviště Brno:

 Zaměstnanci odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Brno připravují převod areálu vládní vily v Brně-Pisárkách.Vilu Stiassny si v brněnské čtvrti Pisárky nechal v letech 1926 až 1927 postavit textilní průmyslník Alfred Stiassny od architekta Arnošta Wiesnera. Vilu nechalo za války zabavit původním majitelům gestapo, po válce zůstala vila na základě Benešových dekretů v majetku státu.Odbor Odloučené pracoviště Břeclav řeší vlastnické vztahy ke stavbám v areálu křížové cesty v Mikulově.Ř˜ímskokatolické církvi bylo v roce 1948 dle přídělové listiny Národního pozemkového fondu přiděleno celkem 8 kaplí Křížové cesty a tzv. Boží hrob. Odbor Odloučené pracoviště Břeclav prošetřuje dalších šest kaplí, které zůstaly zapsány v majetku státu. Kaple byly vystavěny v letech 1750 “ 1770. Jejich součástí je barokní sochařská výzdoba.
Záměrem ÚZSVM je stavby křížové cesty tvořící urbanistický funkční celek sjednotit majetkoprávně.Odbor Odloučené pracoviště Třebíč připravuje převod administrativní budovy na Masarykově náměstí č. 116/6 v Třebíči na město Třebíč.Odbor Odloučené pracoviště Prostějov řeší nakládání s areálem zámeckého parku v Čechách pod Kosířem.Zámecký park byl založen v 70. letech 18. století. Ve 30. letech 19. století byl rozšířen a velkoryse přebudován v přírodně krajinářský park se dvěma rybníky a sítí vodních cest. Krátce po skončení přestavby zámku byl park v duchu romantismu doplněn stavbami drobné architektury. Po smrti posledního majitele panství byl velkostatek v pozůstalostním řízení v letech 1945 “ 1949 dědicům z rodu Silva-Taroucců vyvlastněn československým státem.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., k 1. 7. 2002, je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dle platných právních předpisů ÚZSVM jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se určených skupin majetku státu. Na základě dohody může poskytovat v některých majetkových věcech právní pomoc také obcím a městům, a to buď tak, že v řízení vystupuje namísto obce, nebo jako vedlejší účastník na její straně. ÚZSVM rovněž zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku státu na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací nebo Pozemkového fondu.

Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace