Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM spolupracuje s Domem romské kultury v Chánově

28.05.2004

Odbor Odloučené pracoviště Most Územního pracoviště Ústí nad Labem ÚZSVM se podílí na komplexním řešení obecně prospěšné společnosti Dům romské kultury (o.p.s. DRK) - v prvé fázi na zpracování podkladů pro bezúplatný převod stavební parcely.DRK byla založena v říjnu roku 2001. Hospodaří s majetkem, který byl do této společnosti společně vložen čtyřmi jeho zakladateli: Okresní muzeum Most, Krušnohorec, s.r.o., Občanské sdružení Dživas ("ijeme") a 5. Základní škola v Mostě-Chánově. Předmětem činnosti DRK je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti vyhledávání pracovních míst pro Romy, poradenství při vytváření pracovních míst, vytváření dokumentace o životě Romů, rozvoj aktivit volného času, provozování chráněných dílen atd. Partnery k vlastnímu zajišťování vyjmenovaných činností jsou Statutární město Most, Úřad práce v Mostě, Mostecká uhelná společnost a.s., Technické služby Most a.s., Romské sdružení Dživas a další organizace a společnosti.Aby vyjmenované činnosti a aktivity nebylo nutno, jak tomu bylo doposud, provozovat v pronajatých prostorech, zakoupila DRK objekt bývalého domu služeb v Chánově. V jejím záměru je vybudování přednáškového sálu, dílen, učeben, kluboven. Plánuje realizovat kulturní činnost profesionálního romského hudebního souboru, publikační činnost čtvrtletníku Romská růže, kulturní program ve Společenském sále DRK, fotografické cykly pro připravovanou publikaci "Chánov, můj domov", rekvalifikace v asistovaných pracovištích Keramická dílna, Šicí dílna a Zednická četa, které budou zaměstnávat úspěšně rekvalifikované účastníky rekvalifikačních kurzů Keramik, Pomocná šička a Pomocný zedník.Snahou je dosáhnout zainteresovanosti romských obyvatel Chánova na obnově a údržbě celého sídliště. Také navázání užší spolupráce s dalšími občanskými sdruženími v regionu. Aby myšlenky podporující zvyšování vzdělání, vzdělanosti, kulturnosti a řemeslné zručnosti příslušníků romské národnostní menšiny měly co největší podporu a co možná nejvíce příznivců a sympatizantů.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM