Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM zpracovává podklady pro převod sesuvu Orlovice na obec

23.05.2003
ÚZSVM zpracovává podklady pro převod sesuvu Orlovice na obec

Výrazný sesuv půdy byl zaznamenán jižně od obce Orlovice v okrese Vyškov. Ten nastal v důsledku zvýšení hladiny podzemních vod, které bylo vyvoláno nadměrnými dešťovými srážkami na začátku července 1997.

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu byl sesuv Orlovice zařazen do III. kategorie rizikovosti: hrozilo nebezpečí, že dojde k zasypání koryta Medlovického potoka a při vyšším stavu vody by tak mohlo dojít k zaplavení obce. Sesuv Orlovice rovněž zasahuje do silnice III/4284, která je vinou působení zemské hmoty do poloviny poškozena, a do části nepovolené skládky komunálního odpadu.
Plán na sanaci sesuvu Orlovice řešil hlavní technický problém v návrhu na stabilizaci jednak oživené části fosilního sesuvu, jednak celého sesuvného území. Před provedením polní etapy průzkumných prací se jako nejschůdnější a nejlevnější zdálo být řešení, kdy se uvažovalo o dostatečně odolném a průtočném zatrubnění Medlovického potoka. Analýza postiženého území však jednoznačně vykázala, že tato varianta je technicky neproveditelná. Odtěžením velkého objemu zemní hmoty by došlo k odlehčení tzv. paty fosilního sesuvu a opět by hrozilo nebezpeční oživení pohybu, které by znemožnilo zatrubnění provést.

Nakonec došlo k vytvoření pilotové stěny z velkoprůměrových pilot o délce 7 až 10 metrů, které dohromady tvoří ztužující trám podél koryta potoka. Systém odvodňovacích žeber zajistil snížení hladiny podzemních vod a rovněž byla rekultivována skládka komunálního odpadu. V současné době je čtyřikrát ročně prováděno geodetické sledování oblasti a ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Vyškov připravuje podklady pro bezúplatný převod sesuvu Orlovice do vlastnictví obce Orlovice.