Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM řeší sesuvy půdy

17.05.2004
ÚZSVM řeší sesuvy půdy

Sesuvy půdy vzniklé při povodních v roce 1997 jsou problémem, který řeší odbor Odloučené pracoviště Karviná ÚZSVM (Územní pracoviště Ostrava). Sesuvy půdy jsou projevem nestability svahů a jedním z negativních následků povodní či extrémních dešťů. Jsou tím nebezpečnější, čím blíže se vyskytují obytná stavení.


Sanační, stabilizační a zabezpečovací práce (terénní úpravy, zpevnění podloží či opěrné zdi) při odstraňování následků povodní v roce 1997 se staly součástí pozemků, na nichž byly realizovány. Tyto práce zabezpečoval a organizoval bývalý referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Karviná ve spolupráci se stavebními úřady. ÚZSVM převzal jen spisovou dokumentaci sesuvů po bývalém Okresním úřadu a diskutovaným problémem zůstalo, kdo je příslušný hospodařit se stavbami, zda a komu mají být předány či nepředány a kdo bude zabezpečovat monitoring. ÚZSVM se také stará o údržbu a bezpečnost a financuje ji z provozních prostředků.


Provedenými odbornými sanačními pracemi nevznikly stavby jako samostatné věci ve smyslu právním, takže nemohou být předmětem smluvního převodu na jiný subjekt. Jejich realizací tedy došlo k profinancování účelově určených finančních prostředků a ve svých důsledcích k úpravě a zhodnocení pozemků různých vlastníků, přičemž výsledek sanačních prací nelze pozemkově zobrazit a ani nepodléhá katastrální evidenci podle příslušných předpisů.


Z tohoto pohledu se pak jedná pouze o zhodnocení pozemku stávajícího vlastníka a stavba se stává doslova nedílnou součástí jeho majetku. V konkrétním případě je k dispozici důležitý dokument - rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav, ve kterém Městský úřad Orlová, odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad, nařizuje vlastníkům pozemků provést nezbytné úpravy spočívající v sanaci údolí zničeného při povodních v roce 1997. Současně ke "zmírnění tvrdosti tohoto rozhodnutí a možnosti jeho faktické realizace" vydal referát životního prostředí stejného úřadu rozhodnutí, v němž definuje rozsah nutných prací.


Odbor Odloučené pracoviště Karviná došlo k závěru, že má-li v mít budoucnu šanci tyto stavby někomu předat a zbavit tak stát jednak odpovědnosti za případné škody, jednak povinnosti stavby udržovat, musí individuálně dokončit stavební řízení, aby bylo dosaženo pravomocné kolaudace. Dále se musí snažit předat obcím stavby, které zhodnotily pozemek v majetku obce a ta má z nějakého důvodu zájem stavbu převzít. Toto se děje v jednom případě, kdy obec má zájem na tomto pozemku vybudovat dětský sportovní areál.