Pondělí, 17. února 2020

Uložené finanční prostředky připadly státu

03.05.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), odvedl v roce 2010 do státního rozpočtu více než 600 tisíc korun složených do úschovy Okresního soudu ve Zlíně.

Jednalo se o finanční prostředky, které byly složeny různými složiteli do úschovy okresního soudu za účelem splnění závazků, které měly tyto subjekty vůči svým věřitelům. Část finančních prostředků tvořily např. výnosy z prodeje listinných akcií, které si akcionáři ve stanovené lhůtě nepřevzali, nebo výnosy z veřejné dražby akcií, které si jejich vlastníci nevyzvedli. Přestože byly výtěžky zaslány oprávněným příjemcům poštovními poukázkami na poslední známou adresu, příjemci je ve stanovené lhůtě nepředložili k výplatě.

Další část finančních prostředků představovaly zejména výplaty pohledávek z rozvrhu konkurzních podstat úpadců, kdy si příjemci (věřitelé úpadců) peníze přes výzvy správců konkurzních podstat nepřevzali a nevybrali si je ani prostřednictvím zaslaných poštovních poukázek. Dále šlo o likvidační zůstatky akcionářů po zrušených investičních společnostech, které si akcionáři v příslušné lhůtě rovněž nepřevzali.

Dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu lze u soudu složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci, které se hodí k úschově za účelem splnění závazku. Návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení toho, kdo peníze, cenné papíry nebo jiné věci do úschovy skládá, že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané do úschovy, nelze splnit, neboť věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo má složitel odůvodněné pochybnosti o tom, kdo je věřitelem, případně pokud složitel věřitele nezná.

Soud pak vydá příjemci předmět úschovy na jeho žádost. Složiteli soud vydá předmět úschovy na jeho žádost v případě, když s tím příjemce projeví souhlas, prohlásí-li příjemce, že předmět úschovy nepřijímá, nebo nevyjádří-li se příjemce ve lhůtě stanovené zákonem. Uplyne-li tříletá lhůta od právní moci usnesení o přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy předmět úschovy měl být podle návrhu složiteli vydán, rozhodne soud, že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do tří let ode dne vyhlášení usnesení, které soud vyvěsí na úřední desce.