Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM podpořil sociální projekt Moravskoslezského kraje

01.05.2011
ÚZSVM podpořil sociální projekt Moravskoslezského kraje
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl byt v Novém Jičíně o velikosti 2 + 1 do vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to včetně podílu na bytovém domě a na pozemku.

Byt má sloužit pro účely poskytování sociálních služeb chráněného bydlení, případně pro účely poskytování terénní služby podporovaného bydlení lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Záměrem Moravskoslezského kraje je byt rekonstruovat a poskytovat v něm chráněné bydlení pro jednoho až dva klienty, kteří dosud žijí v organizaci Zámek Nová Horka. Cílem je zkvalitnění života postižených lidí a jejich začlenění do společnosti.

Příspěvková organizace Zámek Nová Horka, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, již poskytuje službu chráněného bydlení v Novém Jičíně a získáním bytu může rozšířit poskytování služeb.
ÚZSVM získal zmíněný majetek z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.