Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM zlikvidoval tuny movitých věcí z neúspěšných dražeb

30.05.2011
ÚZSVM zlikvidoval tuny movitých věcí z neúspěšných dražeb
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval více než 9 tun movitých věcí, které se nepodařilo okresnímu soudu prodat ve dvou kolech dražby.

Jednalo se o movité věci složené městem Vyškov do úschovy okresního soudu za účelem splnění závazků, které měli povinní vůči městu.

ÚZSVM získal majetek na základě usnesení okresního soudu jako tzv. věci z neúspěšných dražeb. Ze zákona vyplývá, že věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů úschovy za dvě třetiny odhadní ceny. Odmítnou-li oslovení tyto věci převzít, připadají státu. V tomto případě město Vyškov sdělilo, že o naturální plnění nemá zájem a movité věci nepřevzalo, proto je získal ÚZSVM.

Náklady úschovy, které nebudou uhrazeny z výtěžku prodeje ani převzatými věcmi, je povinen nahradit obci (schovateli) povinný. O této povinnosti soud rozhoduje na návrh obce či schovatele.

Dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, pokud povinný nevyzvedne věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce či schovatele podle ustanovení o prodeji movitých věcí. Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje. Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo jeho pobyt není znám, počíná běžet lhůta ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěžku převzít nebo kdy se vrátil soudu jako nedoručitelný.