Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v přírodní rezervaci

09.05.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v přírodní rezervaci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Týnec nad Labem Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky.
Pozemky o celkové výměře 66.762 m2 se nacházejí v přírodní rezervaci Týnecké mokřiny. Přírodní rezervace Týnecké mokřiny byla vyhlášena v roce 1987 a nachází se mezi městem Týnec nad Labem a obcí Labské Chrčice na pravém břehu Labe. Důvodem ochrany jsou mokřady a louky, na kterých rostou vzácné rostliny a lokalita je tahovou zastávkou a hnízdištěm vodního a bažinného ptactva vázaného na vodu a mokřady. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zabezpečuje odbornou a praktickou péči o přírodní a krajinné prostředí v České republice.
Pozn.: Týnecké mokřiny je jako evropsky významná lokalita zařazená do systému NATURA 2000. Důvodem je ochrana nejvýznamnější lokality výskytu žáby kuňky ohnivé, obecné (Bombina bombina) v Polabí. Přirozená stanoviště těchto živočichů jsou silně ohrožena lidskou činností a krajinotvornými změnami jako je např. scelování zemědělské půdy, úpravy rybníků pro zemědělské a rekreační účely, prohlubování nádrží a odstraňování pobřežní vegetace, meliorace mokřadů, přeměna luk na pole, odvodňování luk a lesů, regulace potoků, zasypávání jezírek v lomech a pískovnách komunálním odpadem, chemizace v zemědělství a podobnými negativními zásahy.