Neděle, 26. ledna 2020

Puncovní úřad obdržel od ÚZSVM šperky a mince

06.05.2014
Pardubice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), předal Puncovnímu úřadu – Expozitura Hradec Králové, který jako orgán státní správy vykonává úkoly na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů, šperky a mince v celkové hodnotě téměř 159 tisíc korun.
ÚZSVM získal tyto cennosti na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť ze tří různých dědictví.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
                                                                                      
v z.  Mgr. Robert Hurt                                                                              
vedoucí sam. odd. Komunikace