Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM předal muzeu ucelenou sbírku hanáckých krojů

22.05.2014
Olomouc - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc, referát Přerov (Územní pracoviště Ostrava), získal z tzv. odúmrti po panu Janu Vražinovi historicky cenné movité věci, např. soubory krojů, krojových součástí (kabát, marina, pás, deštník, „gatě“ tzv. „baně“, kapesníky, klobouk), hanácké opasky, papírové náčrty výšivek, apod. ÚZSVM tyto movité věci bezúplatně převedl Městskému kulturnímu středisku Kojetín pro výstavní účely tamního muzea.
Jan Vražina (1950 – 2012) byl rodákem z Kojetína, amatérským archeologem, národopiscem a sběratelem předmětů, které mají souvislost s historií jeho rodiště. Měl velké  znalosti o historii města a publikoval také v odborných archeologických časopisech. Celý život se věnoval výrobě hanáckých pásů a tzv. „darmovisů“, které zhotovoval pro národopisné soubory z celé Hané.
 
Pozn.: V případě, že státu připadnou v rámci odúmrti umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírkové kolekce, předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. V takových případech požádá ÚZSVM Ministerstvo kultury o součinnost při určení organizační složky státu, která bude nadále tyto hodnotné předměty spravovat.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace