Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM opravil kulturní památku

09.01.2008
ÚZSVM opravil kulturní památku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), provedl na konci roku 2007 opravy střech nemovitostí, které v rámci své působnosti spravuje.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), provedl na konci roku 2007 opravy střech nemovitostí, které v rámci své působnosti spravuje.Za cca 200 tisíc korun, které ÚZSVM ušetřil během roku na jiných akcích, byly opraveny např. střechy historického empírového domu v eleznici a zemědělské usedlosti v Sukoradech u Hořic.Nemovitosti připadly ÚZSVM jako tzv. odúmrť a budou prodávány ve výběrovém řízení, o kterém ÚZSVM informuje veřejnost na svých webových stránkách a také na úředních deskách městských a obecních úřadů.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy řeší na území celé ČR.