Pondělí, 21. října 2019

Územní pracoviště České Budějovice nabízí pomoc v soudních sporech

05.01.2006

Územní pracoviště České Budějovice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) už v nejednom případě obhajovalo zájmy státu před soudními a správními orgány. Ř˜editel tohoto pracoviště JUDr. Jaroslav Kubát říká, že celkem úspěšně


Vzpomenete si na konkrétní případ z poslední doby, který byl komplikovaný, ale nakonec soudní spor skončil pro ÚZSVM úspěšně?


Uvedu jeden za všechny. Byl to restituční spor o administrativní budovu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, které má význam pro rozvoj kultury v celém regionu. Po vyčerpání řádných i mimořádných opravných prostředků se nám však podařilo zachovat vlastnické právo státu. V současné době usiluje o jeho vlastnictví statutární město České Budějovice, které společně s ÚZSVM spolupracuje při zajištění všech potřebných podkladů. V souladu se zákonem č. 201/2002 Sb. nabízíme však pomoc obcím ve všech soudních řízeních, která se týkají restitučních nároků na majetek, který obce převzaly od státu.


V kterých případech již tuto nabídku využily?


ádná z obcí prozatím na nabídku nereagovala, náš úřad je však připraven v případě jejich žádostí okamžitě jednat.


* Další podstatnou agendu tvoří zastupování státu před soudy projednávajícími dědictví, pokud zemřelý nemá žádné zákonné ani závětní dědice. Komu náleží takové dědictví?


Takové dědictví připadá podle ustanovení § 462 občanského zákoníku státu a stát zastoupený ÚZSVM nabyté věci předává například galeriím a muzeím v případě cenných věcí nebo nabízí ve výběrovém řízení. Pokud obec projeví zájem o získání věcí do svého vlastnictví, může se zúčastnit výběrového řízení, eventuálně lze zvážit v odůvodněných případech formu přímého převodu obci jako vybranému subjektu.


* Správu státního majetku vymezuje zákon. Existují ještě další pravidla, která upřesňují nakládání ÚZSVM s tímto majetkem?


Při správě státního majetku (příslušnost hospodaření organizační složky státu k majetku vedeném v operativní evidenci a k majetku vedeném v účetnictví) postupuje ÚZSVM podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a navazujících předpisů. Pro zpřehlednění aktivit na tomto úseku máme zpracovánu strategii - z hlediska věcného i časového. Majetek v operativní evidenci je určen k realizaci do dvou let od převzetí a majetek v účetnictví se průběžně vyhodnocuje z hlediska nepotřebnosti pro ÚZSVM a pro stát; nepotřebný majetek je určen k převodu z vlastnictví státu na jiné subjekty.


* Jak se o převodech nepotřebného majetku státu dozvědí obce?


Všechny obce jsou písemně informovány o připravovaném prodeji majetku ve výběrovém řízení tak, aby se mohly stát jeho účastníkem. Současně je vždy informujeme o převodu majetku státu vybranému subjektu, aby se mohly vyjádřit ke vhodnosti plánovaného uspořádání na jejich území.


* Co se týče bezúplatných převodů, o který majetek se obce nejčastěji ucházejí?


Například městu České Budějovice jsme bezúplatně převedli administrativní budovu, která se využívá pro výkon státní správy. Takových převodů se v celém okrese uskutečnilo několik. Ve spolupráci s obcemi postupujeme i při převodech pozemků zastavěných místními komunikacemi. V rámci své strategie vyzýváme všechny obce, aby zmapovaly veškeré pozemky ve vlastnictví státu zastavěné místními komunikacemi tak, aby mohl být specifikován předmět převodu ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnictví. Zvláštní kategorii tvoří komunikace, veřejná zeleň na území Českých Budějovic, které jsou majetkem nedořešeným bývalými Technickými službami města Českých Budějovic. (Tento majetek bude uspořádán ve prospěch statutárního města České Budějovice formou privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb.) Do doby vyřešení vztahu pečuje o tyto pozemky stát spolu s obcí na základě dohody o součinnosti. Územní pracoviště projednává s obcemi postup vždy, když jde o uspořádání věcí ve veřejném zájmu. Pokud zjistíme, že bezúplatný převod je ve smyslu § 22 zákona číslo 219/2000 Sb. opodstatněný, pak naše územní pracoviště zajistí veškeré potřebné podklady a připraví obci k podpisu převodní smlouvu. Tento postup zvolil ÚZSVM v případě uspořádání Krumlovského mostu v Českých Budějovicích, dále areálu hraničního přechodu Stožec apod. V současné době připravujeme převody některých sportovišť na území obcí a také kulturní památky Buškův Hamr do vlastnictví města Trhové Sviny. Průběžně zajišťujeme uspořádání majetku podle zákona č. 172/1991 Sb. Zápisy majetku, který přešel do vlastnictví obcí ze zákona dnem 24. 5. 1991, nejsou dosud dořešeny. Naše pracoviště posuzuje splnění podmínek § 1 (právo hospodaření MNV, MěstNV k datu účinnosti zákona) a § 2, 2a (historický majetek obce) a zabezpečuje pro obce písemný podklad potřebný pro zápis v katastru nemovitostí. Máme zájem spolupracovat se všemi územními samosprávnými celky. Vycházíme z názoru, že v souladu s platnou právní úpravou lze efektivně a hospodárně vykonávat vlastnické právo státu a současně také respektovat oprávněné zájmy obcí a krajů. Obce a kraje naopak svými znalostmi místních poměrů nám mohou poskytnout všechny informace potřebné pro řádné uspořádání státního majetku.


* Jsou starostové a úředníci vůči těmto vašim požadavkům vstřícní?


Prozatím jsme se setkali s ochotou i pochopením významu oboustranné součinnosti.


Územní pracoviště České Budějovice:

* Vykazuje svoji činnost ve všech katastrálních územích okresů Jihočeského kraje a v katastrálních územích okresu Pelhřimov (kraj Vysočina).

* Vlastní výkon územního pracoviště zabezpečují odbor Hospodaření s majetkem státu, odbor Hospodářsko správní, odbor Právních služeb, dále také oddělení Kontroly a oddělení Personální a sedm odborů Odloučených pracovišť Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor, která působí v sídlech bývalých okresních úřadů.

* Adresa: Územní pracoviště České Budějovice ÚZSVM, Prokešova ul. č. 1202/5, 371 03 České Budějovice, jana.cipinova@uzsvm.cz, tel.: 387 724 252, fax: 387 724 547, www.uzsvm.cz