Pondělí, 24. února 2020

Dědictví v zahraničí připadlo České republice

23.11.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převedl do státního rozpočtu finanční prostředky uložené u německého bankovního ústavu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), převedl do státního rozpočtu finanční prostředky uložené u německého bankovního ústavu.Jednalo se o majetek v hodnotě více než 4,8 milionu korun ve formě podílových listů podílového fondu, který spravovala německá banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Uvedený majetek připadl státu na základě usnesení Okresního soudu ve Frýdku “ Místku jako tzv. odúmrť. Zůstavitel, občan České republiky, nezanechal žádné dědice, přičemž jeho poslední trvalé bydliště bylo ve Zlíně.ÚZSVM se s žádostí o výkon rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku “ Místku obrátil na Obvodový pozůstalostní soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Na základě stanoviska tohoto soudu ÚZSVM požádal zahraniční banku o převod zůstatku peněžních prostředků deponovaných na účtu zůstavitele ve formě podílových listů. Banka žádosti ÚZSVM vyhověla, podílové listy prodala a veškerý výnos z majetku převedla na účet ÚZSVM, který jej následně odvedl do státního rozpočtu.Projednání dědictví po občanu České republiky, které se nachází v cizině, náleží soudu v České republice jen tehdy, jestliže se takový majetek orgánům České republiky vydává nebo jestliže cizí stát přiznává rozhodnutím justičních orgánů České republiky právní následky. V tomto případě bylo příslušným soudem u Ministerstva spravedlnosti ČR zjištěno, že německé orgány ve Spolkové republice Německo uznávají rozhodnutí státních orgánů České republiky.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. Výnos z realizace těchto věcí je pak odváděn do státního rozpočtu.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace