Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM obohatil expozici státního zámku Raduň

28.11.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), prodal ve výběrovém řízení nemovitosti v katastrálním území enklava za 500 tisíc korun. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státní pokladny.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), prodal ve výběrovém řízení nemovitosti v katastrálním území enklava za 500 tisíc korun. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státní pokladny.Jednalo se o přízemní budovu se zastavěným pozemkem, zahradou o výměře 2 696 m2, dvěmi dřevěnými kůlnami a stodolou. Součástí prodeje bylo také opotřebované bytové zařízení. Nemovitý majetek získal ÚZSVM na základě zákona jako odúmrť.Součástí majetku z odúmrti byly dále předměty kulturní hodnoty (dřevěné kříže, kuchyňské nádobí), které ÚZSVM předal Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě. Nyní jsou tyto předměty součástí stálé expozice státního zámku Raduň.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace