Čtvrtek, 23. ledna 2020

VE SPORECH O MAJETEK POMŮE "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ˜ STÁTU"

01.11.2003

Čas od času přinesou média zprávu o soudních sporech, v nichž stranou žalující je člen šlechtického rodu, který se domáhá navrácení svého někdejšího majetku. Snad nejznámější jsou kauzy spojené se jménem František Oldřich Kinský. Chránit a spravovat státní majetek a zastupovat stát ve sporech o něj je úkolem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).O podmínkách a případech, kdy ÚZSVM v těchto sporech zastupuje, jsme hovořili s JUDr. Miladou Šípkovou, náměstkyní Úřadu pro úsek právních služeb a stanovisek.


Jakou roli hraje ÚZSVM v majetkových sporech s některými šlechtici?Úřad byl zřízen jako "advokátní kancelář státu" zastupující jej u soudu ve sporech o státní majetek. Je oprávněn soudu podávat žaloby vůči subjektum v případech, kdy předpokládá, že se jedná o státní majetek, který tyto subjekty užívají. Od vzniku ÚZSVM je však stát ve valné většině případů žalován osobami, které se domnívají, že jim majetek, ať už restitučními zákony, nebo mimo takzvané restituční zákony, náleží a přesto je dnes v majetku státu. Byla poskytnuta roční lhůta, aby se všechny organizační složky úřadu s těmito spory vypořádaly.


Nyní ÚZSVM vstupuje jako právní zástupce státu do soudních sporů. Pokud jistá strana žaluje stát, že má v držení její majetek, a domnívá se, že majetek náleží jí, respektive chce jej vydat, pak v těchto sporech bude stát zastupovat náš úřad. Tyto spory se na ÚZSVM od letošního 1. července vyskytují.Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových rovněž přešlo zastupování ve věci dnes mediálně nejznámějšího případu pana Františka Oldřicha Kinského. Spor se týká státního majetku České Švýcarsko. U soudu stát zastupuje Územní pracoviště v Ústí nad Labem. Územní pracoviště v hlavním městě Praze převzalo zastupování ve věci Kinského paláce na Staroměstském náměstí v Praze. Ř˜ada sporů se týká okresních úřadů, které zanikly 31. prosince 2002. Samozřejmě je řada žalob podána vůči obcím.Mohou se zástupci obcí a měst, žalovaných například ve věci šlechtického majetku, na váš Úřad obrátit o pomoc?Náš Úřad zastupuje stát a státní majetek. Obec má svůj obecní majetek a samosprávně s ním nakládá. ÚZSVM není oprávněn zastupovat obce a obecní majetek, protože u některých sporů může stát proti obci. Mnohý majetek obce převzaly od státu na základě zákona o majetku obcí v roce 1991 a dalších následných zákonů tak, že jde o státní majetek, který mohou užívat. Nyní jsou zde žaloby, které říkají, že to nebyl ani tehdy státní majetek, tudíž, že stát jej nemohl obci dát.Ř˜ešením je upravit zákon o ÚZSVM a dát možnost, aby úřad mohl buď obce zastupovat, nebo vedle nich ve sporech vystupovat a určitým způsobem rovněž právně v těchto sporech obcím pomáhat. Musí to být upraveno zákonem tak, aby se vyloučily případné konflikty, kdy se může stát soudit s obcí. Mělo by jít o přesně specifikované případy, kdy stát převezme zastoupení obce nebo bude po jejím boku vystupovat u soudu a hájit i státní zájem týkající se státního majetku, který obcím převáděl.V jakém stádiu je příprava novely zákona a kdy by mohla nabýt účinnosti?Úřad je pouze vnitřním legislativním místem Ministerstva financí ČR, které tuto novelu připravuje. Po právní a odborné stránce jsme se však k této novele vyjadřovali. Ministerstvo financí bude návrh novely předkládat do vnějšího připomínkového řízení, tj. vládě a ministrům. Konečnou verzi bude schvalovat Parlament ČR. Postup by mělo stanovit Ministerstvo financí a vláda.Lze odhadnout, kolik takových sporů o státní majetek bylo a je vedeno?Mohu hovořit pouze o případech, v nichž zastupuje ÚZSVM. U soudu je řada žalob a od letošního 1. července se vyskytují další spory. Byly podány před dvěma, třemi lety, dnes přicházejí na pořad jednání. Kromě případu pana Kinského je tu značná část tzv. církevního majetku a majetku Ř˜ádu německých rytířů. S Kanceláří prezidenta ČR jednáme o předání sporů o Svatovítské katedrále. alobu podal také pan Harrach. Dále probíhají restituční spory, například o Petschkův palác v Praze.


Byl již nějaký spor ukončen?Pravomocně skončený spor mezi obcemi a panem Kinským, který u veřejnosti vyvolal zájem, byl na kladně. Samozřejmě některé spory, které jsme převzali, došly až k Nejvyššímu soudu, kde byly mimořádným prostředkem zrušeny a začínají znovu. Nejvyšší soud by měl mít své kolegium a vydat judikáty v obdobných sporech. Mohly by konstatovat, zda už zde obdobné spory byly a jaký byl na ně právní názor Nejvyššího soudu.Čím se spor s panem Kinským od ostatních podobných sporů liší?Rozhodně tím, že majetek, o který se vede spor, není nevýznamný. Jde o národní park České Švýcarsko, palác Kinských, řadu obcí - zemědělských usedlostí, pozemků a lesů. Významný je rovněž v tom, že pan Kinský podává žaloby a postupuje podle občanskéhoZákoníku. Náš stát po změně politického režimu vydal zvláštní restituční zákony, ve kterých sám svojí politickou vůlí rozhodl, že některé majetky a újmy způsobené za 40 let předchozího režimu odškodní za jiných podmínek. Spor spočívá v tom, že jde o to rozhodnout, zda se soudy a právníci mají zabývat občanských zákoníkem po celou dobu platným, respektive v jeho změnách a v jednotlivých obdobích, kdy byl přijat, nebo zda se stát, soudy a právníci mají zabývat tím, že jsou zde restituční zákony a pan Kinský nepodal ve lhůtě žádost o vydání majetku podle restitučních zákonů, takže nárok nemá. Zvláštností je, že pan Kinský nejde cestou těchto zvláštních zákonů, ale cestou obecného zákona a chce, aby se to řešilo podle něho.Je potřeba postupovat opravdu podle všech důkazů a posouzení veškerého práva, které posoudí pouze soud. ádná žaloba pana Kinského není stejná a jednoznačná, protože majetek byl značný a konfiskáty dělaly různé národní výbory. Mají různou kvalitu a úroveň a jsou to ty důkazní prostředky, které protistrana používá. Bude potřeba, aby se s nimi porovnaly soudy a právní názory.