Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM nakládá s cennými papíry v hodnotě téměř dva miliony korun

16.11.2004


Cenné papíry emitované třemi obchodními společnostmi v nominální hodnotě téměř 2 miliony korun připadly ÚZSVM jako tzv. odúmrť. Cenné papíry různých zůstavitelů, jež neměli zákonného, ani závětního dědice tak připadly dle platných právních předpisů státu.V současné době ÚZSVM nabídne část těchto cenných papírů ke zpětnému odkoupení emitentům, část smluvně převede České konsolidační agentuře. Finanční výnos z prodeje části akcií emitentům převede ÚZSVM do státního rozpočtu.V minulosti řešil odbor Odloučené pracoviště Plzeň hned tři takovéto případy odúmrtí. Hodnota zaknihovaných cenných papírů však byla podstatně nižší, jednalo se přibližně o 51 tisíc korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.