Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Kontroly

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

  • provádí kontrolní činnost zaměřenou na dodržování povinností, pravidel a postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy Úřadu ve vztahu k nakládání s majetkem, s nímž je příslušný hospodařit Úřad dle zákona o majetku, a kontrolní činnost zaměřenou na ekonomické nakládání s finančními prostředky, které jsou určeny k zajištění provozu Úřadu
  • zpracovává protokoly z provedených kontrol a jejich vyhodnocení, podává návrhy na opatření ke zlepšení činnosti a k odstranění případných zjištěných nedostatků;
  •  zajišťuje přijímání, projednávání a vyřizování stížností, sdělení a petic adresovaných Úřadu dle správního řádu a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, přijímání, evidenci a prošetřování oznámení podezření na korupci a podávání oznámení orgánům činným v trestním řízení na podezření ze spáchání trestného činu zaměstnanci a bývalými zaměstnanci Úřadu;
  • poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení, orgánům finanční správy a kontrolním orgánům
  • na základě průběžného vyhodnocování vnitřního kontrolního systému zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol Úřadu pro Ministerstvo financí ČR;
  • na základě požadavků příslušných vedoucích zaměstnanců zajišťuje kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců Úřadu.
​​Ředitelka odboru :
PhDr. Petra Skalická, Ph.D.
Tel.: 225 776 266
E-mail: petra.skalicka@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Skalická.pdf

Přímo řízené útvary: