Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM umožnil městu Odry zajistit přístup ke kapličce

28.06.2019
ÚZSVM umožnil městu Odry zajistit přístup ke kapličce
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně odvedlo do státního rozpočtu částku ve výši 71 000 Kč, kterou inkasovalo za přímý prodej pozemku o výměře 478 m2 do vlastnictví města Odry.
Nákupem pozemku město svým občanům zajistilo přístup k místní kapličce ve vlastnictví města a k dalším okolním objektům sloužícím pro potřeby občanů a veřejnosti.  Pozemek byl řadu let veden v katastru nemovitostí bez listu vlastnictví. Po obnově katastrálního operátu došlo z podnětu ÚZSVM k prošetření zápisu vlastnických vztahů a pozemek byl v rámci opravy chyby zapsán v katastru nemovitostí na list vlastnictví pro Českou republiku – Okresní úřad Nový Jičín.  V roce 2014 ÚZSVM ohlásil k pozemku příslušnost hospodařit a na základě tohoto aktu došlo k jeho zápisu na ÚZSVM. 
Pozemek byl původně větší výměry a měl různorodé využití. Z tohoto důvodu došlo k jeho geometrickému rozdělení na čtyři části a následně bylo s těmito pozemky naloženo dle zákona o majetku státu.
Původní pozemky byly vedeny v pozemkové knize jako veřejný statek a přešly do vlastnictví státu na základě zákona z roku 1948. Další pozemky byly konfiskovány dle dekretu prezidenta republiky a jako dále nepřidělené připadly dle vyhlášky z roku 1959 do správy ONV Nový Jičín.