Středa, 22. ledna 2020

Knihy z odúmrti budou dál sloužit svému účelu

29.03.2018
Knihy z odúmrti budou dál sloužit svému účelu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově připadlo ze dvou případů odúmrtí mimo jiných movitých a nemovitých věcí, také velké množství knih různého žánru. Jednalo se o 5 028 knih, což je odhadem cca 110 běžných metrů.
Nejvíce knih bylo nalezeno v odúmrti po panu J. V., který byl rodákem města Kojetína, amatérským archeologem, národopiscem, sběratelem všeho, co se váže k městu Kojetínu a jeho historii. Patřil k lidem s velkými znalostmi o historii Kojetína, publikoval v odborných archeologických časopisech. Spolupracoval i se studenty historie při zpracovávání jejich diplomových prací. Celý život se věnoval výrobě hanáckých pásů a tzv. „darmovisů“ (závěsné ozdoby postrojů), které zhotovoval pro národopisné soubory z celé Hané. V jeho pozůstalosti zůstaly historicky cenné movité věci, vážící se k městu Kojetínu, jeho historii, tradicím a folklóru.
 
Pracovnice ÚZSVM prolistovaly všechny knihy, a to z důvodu možnosti založení peněžní hotovosti či důležitých listin, a následně vypracovaly soupis všech připadlých knih tak, aby bylo možné je nabízet zájemcům. Nejstarší kniha ze sbírky byla z roku 1838 s názvem „Nedělní tázání Vincecia Zahradníka“, autor neznámý, dále z roku 1870 Anna Městecká, autor Bohumil Janda, vydavatelství – Spolek pro vydávání laciných knih českých, nebo Vůdce Švédů před Prahou, autor A.D.Dvořák, vydavatel – Knihtiskárna Rolníček a Sievers knihosklad. Mezi známými vydavateli starých knih byly nalezeny různé tituly od  Nakladatelství Josefa R.Vilímka, Knihtiskárny F.Šimáčka, Papežské knihtiskárny, Bursík § Kohout, Nakladatelství F.Šimáčka,  atd. Dále mezi knihami byly také kreslené časopisy - komiksy Jaroslava Foglara – Rychlé šípy, Komiksy Káji Saudka, staré knihy s pohádkami, atd..
 
Všechny knihy byly nabídnuty na internetu organizačním složkám státu a státním organizacím. Vzhledem k tomu, že se v souboru nacházelo více starých knih, ÚZSVM oslovil konkrétně Národní knihovnu České republiky, která projevila velký zájem, především o knihy do roku 1936, u ostatních knih provedli výběr těch titulů, které neměli ještě archivované. Národní knihovna České republiky si převzala celkem 1 765 knih.
 
Mezi dalšími subjekty, které reagovaly na nabídku, byl Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace – Územní pracoviště v Olomouci, který si vybral pro své účely celkem 426 titulů knih. Posledním zájemcem o knihy byl Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna v Kostomlatech pod Milešovkou, který převzal ostatní knihy, které po převodu výše uvedeným organizacím zůstaly, tedy celkem 2 837 ks knih.
 
Všechny knihy byly předány bezúplatně a budou dále sloužit k zmapování historie či vzdělávání dalších generací.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.