Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM vyřešil duplicitní vlastnictví třech pozemků v Kojetíně na Přerovsku

22.08.2018
ÚZSVM vyřešil duplicitní vlastnictví třech pozemků v Kojetíně na Přerovsku
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově při lustraci pozemků zapsaných v katastru nemovitostí zjistili, že u tří parcel o celkové výměře 778 m² v katastrálním území Kojetín je vedeno duplicitně vlastnictví státu a zároveň Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Všechny pozemky v současnosti už leží v zastavěné části města Kojetín. První je porostlý veřejnou zelení, přes druhý vede místní komunikace IV. třídy – chodník a na třetí parcele bylo vybudováno dětské hřiště jako součást areálu mateřské školy.
  
Po důkladném prošetření nabývacích titulů se potvrdilo, že stát je vlastníkem uvedených pozemků a jako vlastník se k danému majetku také choval, když s pozemky v minulosti prokazatelně hospodařily Československé státní statky a Školní statek a od roku 1974 pak Městský národní výbor v Kojetíně.
  
Historicky byla plocha parcel církevním majetkem. Jako pozůstatek z doby dřívějších pozemkových knih byl při změnách zápisů v katastrální evidenci zapsán tento majetek duplicitně i na Fond Dr. Leopolda Prečana, Arcibiskupa Olomouckého, který byl právním předchůdcem dnešní nadace. Nadace Doktora Leopolda Prečana, zastupována v tomto majetkovém sporu olomouckým arcibiskupstvím, se sice podle zákona o církevních restitucích o uvedený majetek přihlásila, ale ÚZSVM nemohl pozemky pro jejich zastavěnost žadateli vydat. Zároveň nadace při jednání uznala, že s tímto majetkem dlouhodobě nehospodařila, ani nijak nečinila nárok, že jej stále vlastní.

Při následném postupu s cílem odstranění duplicitního zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí, došlo k mezi ÚZSVM a nadací k dohodě, v rámci níž církevní subjekt souhlasným prohlášením vlastnické právo státu k pozemkům uznal. Případ se tak podařilo vyřešit smírnou cestou, bez nutnosti soudního řízení.
 
Pozemky v souhrnné účetní hodnotě 34 198 Kč jsou už nyní zapsány jen na listu vlastnictví ÚZSVM. To do budoucna umožní úřadu případné další majetkoprávní řešení v souladu se zákonem o majetku státu.