Počet nemovitostí zapsaných na zaniklé státní instituce klesl již o 81 %

30.08.2021

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se do poloviny roku 2021 podařilo snížit počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o 81 % (tj. o 7 453 nemovitostí). Klesl také počet nedohledaných a zaniklých subjektů, a to o 75 % (tj. o 969 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, který ÚZSVM v roce 2015 vytvořil vlastními silami.

„Jsem velmi ráda, že v této mimořádně odborně i časově náročné agendě dosahujeme výborných výsledků a daří se nám úspěšně řešit majetkové nesrovnalosti v katastru nemovitostí. Vyřešením případů bezprizorního státního majetku a zaniklých státních institucí pomáháme obcím i krajům v jejich rozvoji, neboť na pozemcích bez majitele je například velmi složité budovat potřebnou infrastrukturu,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.  

 

Snížen je také počet subjektů i nemovitostí u skupiny státních podniků v konkursu a v likvidaci, a to konkrétně o 56 subjektů (tj. o 59,6 %) a o 9 407 nemovitostí (tj. o 57,4 %). I na tomto poklesu ÚZSVM aktivně spolupracuje, nicméně důležitá je v tomto případě aktivita správce konkurzní podstaty nebo likvidátora.

 

Mezi úspěšné příklady dohledaného majetku patří:

  • ÚZSVM při prověřování nemovitostí ve vlastnictví České republiky v obci Tutleky zjistil, že pozemek o výměře 178 m² nacházející se v centru obce je zapsán na neexistující subjekt – Zvláštní školu internátní v Kostelci nad Orlicí. ÚZSVM na sebe nechal pozemek zapsat, neboť se jednalo o zaniklý státní subjekt bez právního nástupce. O ohlášený majetek projevila zájem obec Tutleky, která připravuje rekonstrukci tohoto území po loňských povodních.
  • ÚZSVM v Jindřichově Hradci vyřešil pozemek dříve zapsaný na zrušený Okresní ústav národního zdraví a bezúplatně jej převedl městu Slavonice. Pozemek s menší výměrou 49 m2 leží blízko historického jádra Slavonic v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Parcela je součástí místní komunikace v ulici Na Potoku.
  • ÚZSVM v Novém Jičíně převedl Státnímu pozemkovému úřadu devět zemědělských pozemků v katastrálním území Starý Jičín o výměře téměř půl hektaru. Původně byly tyto pozemky majetkem hraběte Deyma, svobodného pána ze Stříteže, a následně jeho pěti dcer. Vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí ministerstva zemědělství z roku 1947 se pozemky staly předmětem revize první pozemkové reformy, byly přiděleny Veřejnému statku Starý Jičín. V roce 1981 pak došlo k jejich zápisu v evidenci nemovitostí ve prospěch Místního národního výboru Starý Jičín.
  • Kolínské pracoviště ÚZSVM vyřešilo zatravněný pozemek o výměře 150 m² v obci Pašinka. Pozemek přešel na základě rozhodnutí Okresního národního výboru v Kolíně v roce 1960 do vlastnictví státu a správy Státního statku v Kolíně, který na pozemku tehdy hospodařil. Státní statek byl zrušen a poté v roce 2013 vymazán z obchodního rejstříku. Jelikož byl pozemek stále evidován ve vlastnictví tohoto zaniklého subjektu a žádná organizační složka státu s ním nehospodařila, převzal jej ÚZSVM v souladu se zákonem o majetku státu. ÚZSVM prodal pozemek v elektronické aukci za 116 000 Kč. Do elektronické aukce, v níž byla minimální cena stanovena na 35 000 korun, se přihlásilo sedm zájemců. Po osmdesáti příhozech byl pozemek prodán za 116 000 korun.
  • ÚZSVM v Hradci Králové prověřil pět pozemků evidovaných v katastru nemovitostí na zaniklý státní podnik Sýrárna Dolní Přím. Jednalo se o pozemky v obci Dolní Přím o celkové výměře 1 080 m2 a hodnotě 150 270 Kč, na kterých jsou umístěny stavby komunikace a chodníků. Zaniklý státní podnik Sýrárna Dolní Přím byl až do roku 1994 provozovnou mlékárny Hradec Králové a následně po vyjasnění restitučního nároku hraběte Harracha byl privatizován. Bylo tedy zjištěno, že se jedná o majetek zaniklého státního subjektu a jeho vlastníkem je stát.

 

Mapa majetku státu také ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. Ke 1. červenci 2021 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 827 subjektů hospodařících s přibližně 1,49 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 445 177 pozemků o celkové výměře 1,81 milionu hektarů, 41 268 staveb a 769 jednotek (bytových a nebytových). Nejvíce nemovitostí státu poprvé spravuje státní podnik Lesy České republiky (467 161 nemovitostí, což představuje 31,4% podíl na státních nemovitostech). Druhý nejvyšší počet nemovitostí, a to 463 572, je evidován na Státní pozemkový úřad (31% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří s 149 870 nemovitostmi (více než 10% podíl na státních nemovitostech). Následuje Ředitelství silnic a dálnic s 104 253 nemovitostmi (7% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 89 247 nemovitostí a má 6% podíl na státním majetku.

 

Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí

 

 

Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.