Pozemek původně zapsaný v katastru nemovitostí s duplicitním vlastnictvím má nové spolumajitele

13.09.2021 - Litoměřice

Pracoviště ÚZSVM v Litoměřicích prodalo přímým prodejem spoluvlastníkům podíl k zastavěnému pozemku, který byl v minulosti v katastru nemovitostí zapsaný s duplicitním vlastnictvím.

Jednalo se o pozemek o výměře 258 m2 ležící v katastrálním území Litoměřice a předmětem prodeje byl spoluvlastnický podíl ve výši 8679/175297 na společných částech pozemku vzhledem k celku. Celý pozemek je zastavěn částí bytového domu nacházející se v ulici U Katovny. Tento dům vlastní celkem 24 vlastníků bytů. ÚZSVM již prodal celkem 17 spoluvlastnických podílů tohoto pozemku. Pozemek současně leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Tento ideální spoluvlastnický podíl byl spoluvlastníkům prodán za kupní cenu ve výši 20 870 Kč.

V minulosti byl pozemek v katastru nemovitostí evidovaný duplicitně pro Okresní úřad Litoměřice a pro fyzické osoby. V rámci šetření nabývacích titulů a nalezení majetkoprávních vztahů v minulosti, pak bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že se pozemek nachází ve zvláště chráněném území, měl být Okresním úřadem Litoměřice převeden do příslušnosti hospodaření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. A protože jde o pozemek v zastavěném území obce, měl být poté převeden do příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. K tomu však v minulosti nedošlo a pozemek zůstal nesprávně zapsaný na Okresní úřad Litoměřice. Po zjištění těchto skutečností byl pozemek nejdříve převeden na ÚZSVM, poté bylo řešeno i duplicitní vlastnictví, ke kterému bylo vypátráno, že pozemek vznikl v minulosti z části parcely pozemkového katastru, u které byl v pozemkové knize evidovaný neknihovaný příděl. Tento pozemek stát poté nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 24.7.1979. Jedná se tak o dohledaný majetek státu, s nímž nehospodaří žádná organizační složka, příslušný je tedy ÚZSVM.

 

Fyzické osoby, na které byl duplicitní zápis vlastnictví evidovaný, požádaly ÚZSVM o sepsání notářského prohlášení v tom smyslu, že pozemky jsou ve výlučném vlastnictví státu. Na základě tohoto notářského prohlášení pak katastrální úřad zrušil duplicitní zápis vlastnictví a ponechal jako vlastníka pozemku pouze ČR-ÚZSVM. K tomuto duplicitnímu zápisu v minulosti došlo tak, že katastrální úřad nezapsal do katastru nemovitostí výše uvedenou kupní smlouvu z roku 1979 a v katastru nemovitostí tak zůstaly jako vlastníci uvedené fyzické osoby. Mezitím jedna z původních fyzických osob zemřela a když katastrální úřad svou chybu zjistil, nemohl ji sám opravit, protože nemůže zrušit zápis usnesení soudu o projednání dědictví. Proto musel duplicitní zápis opravit ve spolupráci s ÚZSVM.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.