Pondělí, 21. října 2019

Obec získala mateřskou školku bezúplatně

29.12.2010
Obec získala mateřskou školku bezúplatně
Bezúplatný převod posledního objektu v areálu mateřské školky, jejímž zřizovatelem je obec Přišimasy, dokončil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy).

Bezúplatný převod posledního objektu v areálu mateřské školky, jejímž zřizovatelem je obec Přišimasy, dokončil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy). Účetní hodnota převedené budovy se stavební parcelou je téměř 1,1 milionu korun.O převod nemovitostí v areálu mateřské školy požádala obec, která je jejím zřizovatelem. Bezúplatný převod proběhl ve veřejném zájmu za účelem výchovy a vzdělávání, který vyplývá z činnosti zařízení. Obec odůvodnila svou žádost o bezúplatný převod záměrem mateřskou školu v budoucnu rozšířit.Smlouvou o bezúplatném převodu se obec zavázala řádně pečovat o převedené nemovitosti a užívat majetek minimálně po dobu 10 let v souladu s veřejným zájmem, tj. nevyužívat objekty ke komerčním účelům.Kontrolou prováděnou ohledně tzv. neznámých vlastníků ÚZSVM zjistil, že část nemovitostí v areálu byla v katastru nemovitostí chybně evidována jako vlastnictví přišimaské školy a část jako vlastnictví obce. Nemovitosti totiž přešly na stát podle ustanovení § 13 odst. 1 Ústavního zákona č. 150/1948 Sb., který stanovil, že školy jsou státní. Nejprve tedy muselo být provedeno náročné majetkoprávní šetření a řada právních kroků k uvedení správných údajů do katastru nemovitostí. U příslušných institucí totiž nebyla dohledána listina, která by prokazovala, která z tehdejších státních organizací měla správu, popř. právo hospodaření s uvedenými nemovitostmi. Bylo proto nutné použít ustanovení vyhlášky Ministerstva financí ČR o prozatímní správě národního majetku, podle níž majetek, u něhož nabytí státem není patrno, která státní organizace jej má spravovat, přísluší správa tehdejšímu okresnímu národnímu výbor. Podle příslušných předpisů potom přešla správa takového majetku na okresní úřady a po jejich zrušení ze zákona na ÚZSVM.

V katastru nemovitostí však Česká republika jako vlastník nefigurovala. ÚZSVM proto zajistil opravu chybného zápisu, následně provedl popsané právní kroky a majetek bezúplatně převedl obci.