Pátek, 28. února 2020

Moderní a flexibilní ochránce státního majetku

14.12.2002

(Autor: Adam Halmoši)Po několikaměsíčním fungování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nastává na konci letošního roku přelomové období. ÚZSVM - finanční prokuratura, což je zastupování státu ve věcech majetkových (dle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) pak definitivně převezme velkou část majetku a zaměstnanců (dle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činností okresních úřadů) z okresních úřadů.
Ing. Ivan Noveský, ředitel tohoto Úřadu hovoří o svých plánech.Co je Vaším hlavním cílem, máte pevný plán čeho byste chtěl při vedení ÚZSVM dosáhnout?


Tento Úřad by se postupně pod mým vedením měl stát moderní a průhlednou institucí, hospodařící
s majetkem státu. Byl zřízen jako zástupce státu k ochraně státního majetku, který bude ochraňovat nejen před soudy, ale obecně. Úřad by měl být silný a nezávislý. A hlavně pojmem, který každý občan tohoto státu bude spojovat s ochranou státního majetku, a tak bude mít jistotu v tom, že Úřad především chrání majetek státu a tedy zájmy občanů.Kde se veřejnost může dozvědět o aktivitách ÚZSVM?Prostřednictvím našeho oddělení Komunikace a na internetových stránkách (www.uzsvm.cz). Dále má každý občan dle zákona možnost využívat práva na svobodný přístup k informacím
a dotazovat se našeho Úřadu. Samozřejmě o nás budou nadále informovat média.Jak hodnotíte dosavadní pohled některých médií na ÚZSVM?


Média mají pouze dílčí informace, což je dáno i tím, že se Úřad ještě stále vytváří. Po několika letech různých diskusí byl schválen v květnu (2. 5. 2002) zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a 1. 7. 2002 Úřad vznikl. Vznik Úřadu se vždy připravuje několik let, až posléze se podaří vytvořit určitou image. Úřad v průběhu budování samozřejmě procházel určitými "dětskými nemocemi". Snaží se uplatňovat určité pravomoci, na které dosud nikdo nebyl zvyklý, protože mnoho činností dříve zajišťovaly právě okresní úřady, Ministerstvo financí a další subjekty. Avšak pokud byl zřízen jednotný centralizovaný a systémový ochránce státního majetku, pak je to pouze otázka času, kdy si média respektive široká veřejnost, po zjištění, kolik Úřad ochránil majetku a jak zavedl systém odborné centrální evidence, vytvoří zcela pozitivní názor na Úřad a jeho činnost.Lze odhadnout, jak dlouho bude ÚZSVM složitý proces přebrání a zaevidování státního majetku trvat?


Musíme rozlišit dvě základní roviny. Za prvé měl Úřad za úkol přebrat do 30. 9. 2002 státní majetek, který byl v tzv. prozatimní správě. Druhá fáze nastává zákonem č. 320/2002 Sb., který ukládá povinnost převzít majetek od okresních úřadů, který nepřešel do správy jednotlivých krajů, měst
a na další subjekty. Při kontrole, kterou jsme začali provádět se zjistilo, že existuje státní majetek, který není řádně evidován. Avšak tento majetek se dohledává prostřednictvím archivních záznamů, výpisů z katastru nemovitostí atd. Lze tedy jen velmi těžce určit přesné datum.

Takto zajištěný státní majetek můžeme například nabídnout ve veřejných dražbách, které jsou určeny v podstatě pro každého občana ČR. Myslím si, že je to nejprůhlednější systém, jak stát nakládá s částí vlastního majetku.V čem by podle Vás mohl být případně problém?


Největším problémem je lidský faktor. Úřad má méně pracovišť v Praze, osm územních pracovišť
a dále 73 odloučených pracovišť. Proto jsou skupiny zaměstnanců nesourodé, každé pracoviště eviduje a spravuje státní majetek jiným způsobem a to způsobuje určité nedostatky, přestože okresní úřady byly zřízeny podle jednoho zákona. Tomu bychom však nyní chtěli předejít důslednou kontrolou a jednotným systémem evidence.Při Vaší vytíženosti zřejmě nemáte mnoho času přemýšlet nad blížícími se svátečními dny.


Přeji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a všem jeho zaměstnancům, aby se nám podařilo získat respekt, abychom nebyli zbytečně byrokratičtí a měli v našem státě Úřad, který bude fungovat s minimálními náklady, maximálně chránit státní majetek. Přál bych si, aby majetku státu bylo co nejvíce, a tak by ze spravovaného majetku měli všichni občané největší možný profit.Publikováno: Právo - 14. 12. 2002. str. 20 Inzerce - Pohled