Pátek, 21. února 2020

Reakce ÚZSVM na dotazy k registru CRAB

18.12.2013

Původní odhadovaná cena projektu CRAB byla 269 milionů Kč včetně DPH. Jeho skutečná cena byla ale nižší – celkem 255 milionů Kč včetně DPH. Co se týče celkové částky vynaložené na vlastní vývoj systému, ta činí 131.092.822 Kč včetně DPH a zahrnuje zajištění licencí, maintenance, vývoj informačního systému a podporu importu dat státních institucí, které se projektu účastnily. Projekt dále zahrnoval další součásti jako pasportizaci vybraných státních budov, bezpečnostní dohled a oponenturu architektury zabezpečení informačního systému, potřebnou infrastrukturu systému, portál pro zajištění přístupu institucí. Tyto projekty byly řešeny řádnými obchodními veřejnými soutěžemi.

Veřejná zakázka byla vypsána v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výzvou k jednání a předložení nabídky  na Rozšíření Informačního systému majetku státu (ISMS) o CRAB byl vyzván dodavatel IBM Česká republika, spol. s r.o., jako dodavatel původní veřejné zakázky na dodávku ISMS, zadané v roce 2004 na základě výsledku řádné obchodní veřejné soutěže.

Mezi hlavní důvody pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění patří především ochrana výhradních práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví podle autorského zákona, ale též technické důvody vyplývající z integrity původního ISMS a nového modulu CRAB (ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
 
Z výše uvedených důvodů bylo vypsáno jednací řízení bez uveřejnění. Vzhledem k tomu, že projekt je kofinancován ze strukturálních fondů EU, jsou veškerá výběrová řízení před vyhlášením schvalována Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (OSF MV ČR). Konkrétní způsob vypsání této veřejné zakázky (tj. jednací řízení bez uveřejnění) byl před jejím vlastním vypsáním OSF MV ČR schválen.
 
Veřejná zakázka na dodání ISMS byla zkontrolována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který neshledal v této veřejné zakázce jakékoli pochybení ze strany ÚZSVM, jakožto zadavatele. Projekt CRAB byl též několikrát kontrolován a auditován ze strany Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj a nebylo shledáno žádné pochybení jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v čerpání dotace poskytnuté ze strany EU. Pro úplnost je potřeba uvést, že projekt CRAB byl taktéž prošetřován Policií ČR se závěrem, že v souvislosti s výší vynaložených nákladů jakož i v souvislosti se způsobem zadání veřejné zakázky  na CRAB ze strany ÚZSVM nedošlo k žádnému pochybení, resp. spáchání trestného činu a Policejní orgán celou věc odložil.
 
Vzhledem k tomu, že k datu 31. 8. 2012 končila smlouva, na základě které ÚZSVM využíval služeb dvou datových center, bylo přijato rozhodnutí, že v budoucí smlouvě ÚZSVM sjednotí tyto služby pouze do jednoho místa. V téže době Státní tiskárna cenin připravovala nové Národní datové centrum (NDC), které nabízelo dostatečnou kapacitu pro všechny ÚZSVM provozované systémy. Z toho důvodu došlo k uzavření smlouvy mezi ÚZSVM a STC. Pro využití NDC se ÚZSVM rozhodl také proto, že Ministerstvo financí samo v NDC provozuje informační systém Státní pokladny.