Pondělí, 21. října 2019

Pět pozemků převedeno bezúplatně obci Nová Ves

08.12.2014
Pět pozemků převedeno bezúplatně obci Nová Ves
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl 5 pozemků obci Nová Ves, sloužící jako chodníky a veřejná zeleň.

Smlouvou o bezúplatném převodu se obec zavázala řádně pečovat o převedený majetek a po dobu minimálně 10 let v souladu s veřejným zájmem nevyužívat pozemky ke komerčním účelům či k prodeji.


Pozn.: Veřejným zájmem dle § 22 odst. 2 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích se rozumí zejména převod věci do vlastnictví kraje, obce a nebo do vlastnictví příspěvkové organizace, krajem nebo obcí založené, jestliže předmět převodu bude sloužit k plnění veřejných úkolů nebo k plnění veřejné služby, kterou kraj či obec vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost.