Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce na další nepravdivé informace k areálu veleslavínského zámku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) reaguje na další nepřesné informace týkající se areálu zámečku Veleslavín, které se objevily v časopise městské části Prahy 6.
ÚZSVM zásadně odmítá tvrzení, že se o areál zámečku nestará. Naopak od převzetí areálu od Ministerstva práce a sociálních věcí zajišťuje ÚZSVM jeho pravidelnou údržbu, která zahrnuje například ostrahu, revize, energie či vytápění a na kterou měsíčně vynakládá přibližně 160 tisíc korun. I přesto, že park již nemá svého zahradníka, rozhodně se nenachází v havarijním stavu, jak míní autoři článku. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a i s přihlédnutím k metodickým doporučením Magistrátu hlavního města Prahy pro období dlouhodobého sucha a horka nebylo dosud prováděno sekání travních ploch v areálu. Sečení trávy však bude v nejbližší době zajištěno. 
 
ÚZSVM dělá vše proto, aby bylo co nejdříve a v souladu s předpisy nalezeno řešení, které zastaví chátrání této barokní památky. Proto po zrušení dražby okamžitě vyhlásil výběrové řízení na pronájem areálu, a to za podmínek stanovených zákonem o majetku státu. Výše nájemného pak byla na základě znaleckého posudku a v souladu s tímto zákonem, který požaduje cenu ve výši minimálně v místě a čase obvyklou, odvozena z celkové ceny areálu (5 % ceny v místě a čase obvyklé za m2/rok). Po neúspěšném kole výběrového řízení bylo vyhlašováno vždy nové s přiměřeně sníženou výší minimálního nájemného. Podotýkáme, že do výběrového řízení se mohl přihlásit každý, včetně např. zástupců místní samosprávy. Další kolo výběrového řízení na pronájem nebylo prozatím vyhlášeno, neboť aktuálně probíhají další jednání s Ministerstvem kultury, které již dříve projevilo o areál zájem pro některou ze svých resortních organizací. Doba nájmu do 31. prosince tohoto roku vycházela z jednání s Ministerstvem kultury.
 
ÚZSVM rovněž jednal i s dalšími zájemci o areál zámku, tedy i se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy i městské části Prahy 6, kterým již v loňském roce poskytl veškeré informace, jaké dokumenty je nezbytné doručit pro účely vyhodnocení žádosti o převod areálu. V dokumentech, které byly na ÚZSVM zaslány, ovšem chyběly důležité informace (např. způsob využití areálu či způsob financování). ÚZSVM tak nemohl této žádosti vyhovět, neboť nebyly splněny zákonem stanovené podmínky. ÚZSVM navíc zástupce magistrátu v březnu letošního roku písemně informoval, že o areál zámečku projevilo zájem Ministerstvo kultury a že se tedy již nejedná o majetek pro stát nepotřebný a není jej proto možné, a to až do ukončení jednání s Ministerstvem kultury, nabídnout jiným subjektům.
 
Požadavek na zpřístupnění areálu veřejnosti musel ÚZSVM již v minulosti odmítnout z důvodu špatného stavebně-technického stavu některých budov (ve kterém je ÚZSVM převzal od MPSV), kvůli kterému není možné zajistit bezpečnost a zdraví osob, které by se v areálu pohybovaly.