Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce ÚZSVM na článek Deníku N ohledně exekutora JUDr. Ivanka

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upřesňuje informace Deníku N ohledně exekutora JUDr. Ivanka a doplňuje i informace, které se v článku neobjevily.

​Výběr současného exekutora je dědictvím bývalých vedení ÚZSVM. Veřejná soutěž a výběr samotného exekutora byly uskutečněny v době bývalého generálního ředitele Františka Dittricha. Soudní exekutor JUDr. Ivanko působil na ÚZSVM i po celou dobu, kdy byl jeho řízením pověřen JUDr. Ondřej Závodský. O skutečnostech uvedených v článku není současnému vedení ÚZSVM nic známo, současně ÚZSVM nikdy neobdržel od příslušných orgánů žádné upozornění či jakoukoliv jinou informaci. ÚZSVM se proto na základě informací pana redaktora obrátil na kompetentní orgán s podnětem k prověření. ÚZSVM připravuje v současné době přesoutěžení poskytovatele této služby v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

  • Můžete prosím přiblížit, které všechny státní instituce zastupuje v exekučních řízeních ÚZSVM? Jak ten mechanismus funguje - když vznikne některé státní instituci pohledávka, vždy ji předá vám, nebo podle čeho se rozhoduje, zda s ní bude nakládat sama nebo ji předá ÚZSVM?

ÚZSVM může zastupovat jiné organizační složky státu v exekučních řízech pouze na základě ustanovení § 6 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  tedy v případě, kdy je z iniciativy zastupované státní instituce uzavřena dohoda o zastupování mezi ÚZSVM a předávající státní institucí (tzv. dohodnuté jednání). Rozhodování o tom, zda bude exekuční řízení ve věci pohledávky předáno ÚZSVM, je pak zcela v kompetenci každé organizační složky státu. V současné době zastupuje ÚZSVM v exekučním řízení zejména Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství.

  • V podmínkách výběrového řízení se píše, že si ÚZSVM vybere exekutora, jehož nabídka mu bude "nejlépe vyhovovat" s tím, že "vyhlašovatel nestanovuje způsob výběru nejvhodnější nabídky". To je dost matoucí - na základě čeho byla tedy nabídka JUDr. Ivanka vyhodnocena jako "lépe vyhovující" než zbylých devět nabídek? Existuje o tom nějaký zápis, protokol nebo něco podobnéhoho?

Celý postup výběru probíhal v době tehdejšího vedení, které již na ÚZSVM nepůsobí. Výzva k podání nabídky do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku včetně podmínek byla podepsána tehdejším generálním ředitelem Františkem Dittrichem. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky doporučil tehdejší náměstek Jan Kratochvil a schválil tehdejší generální ředitel František Dittrich.

Exekutor byl podle informací ze spisu vybrán na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Takový postup byl podle dostupných informací v souladu se zněním  Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. 12. 2012, č. j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek a tehdejšími výklady Ministerstva pro místní rozvoj.  Služby exekutora jsou pro ÚZSVM bezplatné, tedy ÚZSVM exekutorovi neplatí žádné prostředky.

  •  Píšete, že tyto služby hodlá ÚZSVM přesoutěžit. Rámcová smlouva s JUDr. Ivankem má půlroční výpovědní lhůtu. Byla smlouva už vypovězená?
Rámcová smlouva s JUDr. Ivankem doposud vypovězena nebyla, neboť ÚZSVM musí zajistit, aby nový exekutor plynule navázal na předchozího. Tak budou nastaveny příslušné lhůty i vypovězení stávající smlouvy. V současné době v této věci připravujeme transparentní veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek (tedy nikoliv prostřednictvím veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle občanského zákoníku jako u současného exekutora).
 
  • V době, kdy ÚZSVM vybral JUDr. Ivanka ke spolupráci, tak jeho exekutorský úřad sídlil v nemovitosti, která patří ambasádě Ruské federace. Současně také JUDr. Ivanko v té době figuroval ve dvou firmách (Český národní fond kultury a IQ Factory), které patří někdejšímu komunistickému rozvědčíkovi Igoru Střelcovi, o kterého se kvůli jeho kontaktům s ruskými tajnými službami zajímala BIS. Jako exekutor pracující pro státní majetkový úřad přichází do styku s citlivými informacemi. Vyhodnocoval ÚZSVM bezpečnostní rizika spolupráce s JUDr. Ivankem?
O Vámi uváděných skutečnostech není současnému vedení ÚZSVM nic známo, současně ÚZSVM nikdy neobdržel od příslušných orgánů žádné upozornění či jakoukoliv jinou informaci. ÚZSVM se proto na základě Vašich informací obrátil na kompetentní orgán s podnětem k prověření. Podle dostupných údajů ÚZSVM v tehdejší době v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nevyhodnocoval bezpečnostní rizika spolupráce s JUDr. Ivankem, nicméně žádnou informaci o jakémkoliv riziku podle dostupných údajů ÚZSVM neobdržel. Podle rámcové smlouvy o provádění exekucí uzavřené s JUDr. Ivankem je exekutor povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu exekuční činnosti a tato povinnost trvá i po skončení exekutorského úřadu.
 
  • Využívá ÚZSVM pouze tohoto exekutora nebo i dalších, případně kterých?
ÚZSVM využívá pouze exekutorských služeb JUDr. Igora Ivanka.
 
  • Na základě čeho proběhl výběr exekutora/exekutorů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva? Pokud jsou k dispozici nějaké dokumenty z případného výběrového řízení, zápis o výběru exekutora nebo něco podobného, prosím o zaslání.
Výběr exekutora proběhl v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku. (Vyhlášeno např. zde: https://www.ekcr.cz/1/obchodni-verejne-souteze-soudu/1044-obchodni-verejne-souteze-soudu). Do výběrového řízení přišlo 10 nabídek a nabídka JUDr. Ivanka byla výběrovou komisí dne 12. 1. 2015 vyhodnocena jako nejvhodnější. ÚZSVM připravuje v současné době přesoutěžení poskytovatele této služby.
 
  • Jak velký je objem exekucí, které ÚZSVM vymáhá? Prosím údaje typu počet aktuálně vedených exekucí, nebo zahájených exekucí za nějaké poslední období, třeba rok nebo dva.
K 14. 2. 2019 ÚZSVM vede 3 548 otevřených právních jednání  vedených jako „Exekuční řízení, výkon rozhodnutí“, jejich žalovaná částka je cca 162 mil. Kč.  Za rok 2016 bylo nově otevřeno 738 exekučních řízení či výkonů rozhodnutí, v roce 2017 pak 597 a v roce 2018 jich bylo 564.