Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce ÚZSVM na prohlášení primátora Hřiba

Reakce ÚZSVM na prohlášení primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba o administrativním komplexu Letňany.
ÚZSVM zásadně nesouhlasí s tím, že by primátorovi zaslaný návrh řešení nekompletní. Dopis obsahuje návrh na řešení majetkových položek ohledně případné výstavby administrativního komplexu tak, jak bylo na jednání konaném dne 30. ledna 2019 dohodnuto. ÚZSVM, který se na vypracování dopisu podílel, žádné údaje netají. Na jednání pan primátor požádal o seznam budov, u nichž stát zvažuje prodej, a to z obavy, aby v centru nevzniklo, jak pan primátor i nadále v médiích prezentuje, „turistické ghetto“. Tato obava byla již při jednání zcela rozptýlena. Generální ředitelka ÚZSVM totiž seznámila zástupce města s katastrálními územími u zvažovaných budov k prodeji a tím doložila, že se nejedná výlučně o budovy v centru.  
 
Až v dopise, který ÚZSVM obdržel dne 8. února 2019, primátor rozšířil své požadavky na všechny budovy, kterých se přemístění může týkat a rovněž nově vymezil požadované údaje: např. výdaje na nájemné, provoz a údržbu, plochu, počet zaměstnanců atd. Na tento dopis proto ÚZSVM připravuje reakci. Požadované údaje i seznamy objektů vychází z Centrálního registru administrativních budov, do něhož jsou ze zákona povinny státní instituce poskytovat úplné a pravdivé informace např. o užívaných plochách, nájmu, provozu/údržbě atd. Současně zákon o majetku státu v § 14a stanoví, že CRAB je neveřejný informační systém. ÚZSVM nyní musí prověřit, v jakém rozsahu je oprávněn zveřejnit primátorem požadované údaje, aby nedošlo k porušení zákona. Předpokládáme, že reakci poskytneme do konce února.
 
Bohužel zde dále patrně dochází k nepochopení platné právní úpravy. Platí, že při prodeji státního majetku musí být sjednána cena minimálně ve výši v místě a čase obvyklé. Naopak při nabývání majetku je maximem cena vyhlášková. Pro bezúplatné převody platí striktní pravidla daná zákonem a metodikou Ministerstva financí, kterou ÚZSVM novému vedení hl. m. Prahy předal již v loňském roce. V případě celé řady nemovitostí požadovaných Prahou splněny nejsou, proto již v minulosti proběhlo jedno kolo směny a v jednání byly další. V logice pana primátora by tedy šlo předpokládat, že pozemky v Letňanech by rovněž mohl ve veřejném zájmu státu převést zdarma bez jakékoliv protihodnoty, k čemuž se patrně nechystá.