Středa, 27. května 2020

ÚZSVM k nemovitostem v Rabyni

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti informacím zveřejněným ve věci nemovitostí v Rabyni, které souvisí s kauzou H-systém.
Majetek v Rabyni byl soudem zabrán podle trestního zákoníku, a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2,  které bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze. Důvodem pro jejich zabrání je skutečnost, že vlastník nabyl tento majetek trestným činem exekutora, který majetek prodal v exekuční dražbě, i když byl zajištěn v trestním řízení. O zabrání majetku byl ÚZSVM vyrozuměn dne 4. 2. 2019 a okamžitě začal činit úkony směřující k převzetí a následnému prodeji zabraného majetku.


Zabraný majetek byl však sepsán insolvenčním správcem do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze. Soupisem zabraných nemovitostí v Rabyni do majetkové podstaty je podle insolvenčního zákona omezeno právo ÚZSVM nakládat s tímto majetkem, zejména možnost tento majetek prodat. Proti sepsání zabraného majetku do majetkové podstaty dlužníka podal ÚZSVM žalobu proti insolvenčnímu správci na vyloučení zabraného majetku z majetkové podstaty z důvodu jeho nezákonného postupu, neboť v rozporu s  insolvenčním zákonem sepsal do majetkové podstaty dlužníka majetek státu a brání tak ÚZSVM v jeho prodeji. V současné době probíhá řízení před Městským soudem v Praze.

Proti rozhodnutí soudu o zabrání majetku bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí apeloval na ÚZSVM, aby zabraný majetek neprodával a vyčkal s jeho případným prodejem do doby, než bude o dovolání rozhodnuto. 

Podle aktuální metodiky Ministerstva spravedlnosti se na tento případ zabraného majetku nevztahuje režim zákona č. 59/2017 Sb., tedy zaslání výtěžku z prodeje na speciální účet Ministerstva spravedlnosti pro odškodňování obětí trestných činů. Pro aplikaci zákona č. 59/2017 Sb. na případ zabraného majetku v Rabyni není podle této metodiky naplněno věcné hledisko.

V současné době ÚZSVM tedy nemůže zabraný majetek v Rabyni prodat z důvodu soupisu tohoto majetku insolvenčním správcem do majetkové podstaty dlužníka a z důvodu probíhajícího sporu v rámci insolvenčního řízení. Současně i Nejvyšší soud ČR apeloval na ÚZSVM, aby zabraný majetek do doby rozhodnutí o dovolání neprodával. Podle aktuální metodiky Ministerstva spravedlnosti k zákonu č. 59/2017 Sb. nelze na daný případ zabraného majetku v Rabyni režim tohoto zákona aplikovat. Pokud se situace změní, ÚZSVM je připraven činit všechny kroky podle platné legislativy.