Středa, 27. května 2020

ÚZSVM ke knize bývalého náměstka ministra financí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím zveřejněným v knize bývalého náměstka ministra financí a uvádí je na pravou míru.

1.  K oblasti Nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Podle katastrálního zákona ÚZSVM vede o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci a tuto evidenci zveřejňuje na svých internetových stránkách. Dále ÚZSVM provádí v součinnosti s příslušným obecním úřadem a dalšími institucemi šetření k dohledání vlastníka. U majetku, u kterého lze důvodně předpokládat, že může být vlastnictvím státu, zaměstnanci ÚZSVM provádějí i sami, bez podnětu, šetření o takovém majetku. Přednost má majetek, který komplikuje rozvoj obcí a krajů, případně je lukrativnější nebo naopak generuje jakékoliv problémy (např. neudržované budovy s bezpečnostním rizikem). Nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je z historických důvodů cca 190 tisíc.

I přesto, že lustrace těchto nemovitostí je časově a administrativně mimořádně náročný proces, jehož výsledek zdaleka nezávisí pouze na činnosti ÚZSVM, ale i dalších subjektů včetně fyzických osob, ÚZSVM prověřování těchto nemovitostí v posledních letech výrazně zrychlil.  Ke konci února 2019 ÚZSVM zahájil šetření u 54 327 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho již prošetřil 27 423 nemovitostí, což je více než 10krát tolik než v roce 2014. Suverénně nejčastějším výsledkem šetření je podání podnětu k zahájení dědického řízení, neboť se zjistí, že majitel již nežije a majetek tak připadá dědicům. Zjištění, že je majetek ve vlastnictví státu, připadá na zhruba desetinu případů - nejde tedy o polovinu, jak je uvedeno v knize.
 
Pokud někdo užívá nemovitosti – např. zemědělské pozemky, a to včetně jejich zemědělského využití, u nichž není dostatečně identifikován vlastník, nemůže ÚZSVM vystupovat v této situaci v pozici vlastníka takového pozemku, nemá ani jakékoliv zákonné oprávnění kontrolovat hospodaření na zemědělské půdě. Kompetenci k řešení a kontrole měl a má Státní pozemkový úřad, neboť podle §18 zákona o půdě platí, že: „Pokud není znám vlastník nemovitosti, je pozemkový úřad oprávněn dát nemovitost do užívání vhodným zájemcům; úplata za toto užívání je příjmem fondu do doby, než vlastník uplatní svá práva k této nemovitosti.“ Stejně tak resort Ministerstva zemědělství má podle veřejných informací údaje o tom, zda je na půdu čerpána např. dotace (tedy zda je užívána).
 
Pokud se šetřením prokáže, že vlastníkem uvedených nemovitostí je stát,  pak pokud jiná osoba užívala takový pozemek státu bez právního důvodu, a ÚZSVM (stane-li se nemovitostí příslušný hospodařit) důrazně uplatňuje vlastnická práva státu, mj. požaduje po této osobě vydání bezdůvodného obohacení za toto užívání, případně další nároky dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Informace uvedené v knize tedy nejsou pravdivé.
 
2.  K údajným „majetkovým pochybením“ na ÚZSVM
 
Bývalý náměstek ministra financí neuvádí žádný konkrétní případ údajných pochybení, nicméně z kontextu lze předpokládat, že jde o případ prodeje pozemků v Harrachově provozovateli lyžařského areálu a současně vlastníkovi budov stojících na některých pozemcích v roce 2016. Zde je nezbytné uvést, že postup ÚZSVM byl opakovaně zkoumán tehdejší sekcí 03 MF, v jejímž čele stál právě autor knihy a bývalý náměstek ministra financí, a opakovaně bylo z této sekce konstatováno, že Ministerstvo financí (MF) neshledalo v postupu ÚZSVM pochybení. A to včetně potvrzení tehdy navrhovaného řešení přímého prodeje vlastníkovi staveb na některých pozemcích. Na oficiálním dokumentu MF, tzv. referátníku, je přitom uveden mj. i autor knihy a bývalý náměstek ministra financí a rovněž i v jiné části knihy zmíněný tehdejší vedoucí oddělení Metodického dohledu při hospodaření s majetkem státu. Nutno dodat, že postup zkoumalo i příslušné státní zastupitelství a neshledalo důvod k jakýmkoliv dalším krokům. O žádných údajných „majetkových pochybeních“, které by snad dokonce měly přetrvávat, natož pak o „vysoce podezřelých transakcích“, není ÚZSVM nic známo. K poznámce autora „že je co skrývat“ uvádíme, že ÚZSVM dvakrát po sobě v letech 2016 a 2017 obdržel prestižní cenu Otevřeno od nezávislé neziskové společnosti Otevřená společnost, a to za zavedení řady razantních opatření k posílení transparentnosti a veřejné kontroly při hospodaření s majetkem. 
 
3.  K údajným „trestním oznámením na transakce, v nichž figuroval“ bývalý náměstek ÚZSVM
 
Bývalý náměstek ministra financí opět neuvádí žádný konkrétní případ, nicméně z kontextu lze předpokládat, že jde o případ bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Chotíkov.
 
Šlo o případ bezúplatného převodu budov bývalých vojenských skladů v takřka havarijním stavu stojících na cizích pozemcích vlastníkům pozemků, tedy obci Chotíkov a dále fyzické osobě z důvodu hospodárnosti, neboť hrozily výrazné náklady související s vlastnictvím staveb ze státního rozpočtu.  ÚZSVM získal budovy (bez pozemků) bývalého vojenského skladu v roce 2015 od Ministerstva obrany. ÚZSVM dále obdržel mj. kopii Rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 20. 4. 2004, Plán provedení demolic stavebních objektů ze dne 18. 8. 2005 a vyčíslené náklady na demolici objektů znaleckým posudkem ve výši cca 36 mil. Kč.
 
Po vyhodnocení všech podkladových materiálů bylo přistoupeno k vytvoření záměru na bezúplatný převod objektů v areálu ve prospěch vlastníků pozemků, na nichž stavby stojí, tj. na obec Chotíkov a fyzickou osobu. Bezúplatný převod byl navrhován ze zákonného důvodu podle zákona o majetku státu, tedy z důvodu hospodárnosti, která byla spatřována zejména v těchto skutečnostech:
  • cena demoličních prací dle zpracovaného znaleckého posudku  se rovnala výši 36.206.892 Kč (dle Ústavu racionalizace ve stavebnictví, ÚRS) v cenách roku 2004,
  • vlastníci pozemků požadovali demolici, o kterou usilovali již vůči Ministerstvu obrany, a to na základě tzv. „legitimního očekávání“, kdy byli jako účastníci řízení o povolení odstranění staveb v r. 2005 seznámeni s časovým harmonogramem demoličních prací, přičemž rozhodnutí vydané vojenským stavebním úřadem bylo nadále platné,
  • vlastnické právo státu se vázalo pouze ke stavbám, bez pozemků, na nichž stály,
  • vlastník pozemků avizoval nároky na úhradu nájemného v čase a místě obvyklého,
  • faktická neprodejnost staveb – ke dni předání do příslušnosti hospodaření ÚZSVM bylo ze strany předávajícího konstatováno u všech majetkových položek „dožilé“, „dlouhodobě neužívané“ či „nefunkční“ a dále se jednalo o stavby  v rámci areálu cizího vlastníka, kdy případný spor o zřízení služebnosti nezbytné cesty ve smyslu § 1029 odst. 2 občanského zákoníku by trval cca 2 roky. Ministerstvo obrany se pokoušelo v předchozích letech stavby opakovaně prodat, ovšem vždy bezvýsledně,
  • ekologická zátěž spočívající zejména v existenci staveb 3 septiků, skladu paliva a skladu hořlavin.
 
ÚZSVM tedy hrozily především tyto náklady:
  •  v případě nenalezení jiného způsobu realizace náklady na demolici, vyčíslené znaleckým posudkem ke dni vydání rozhodnutí o odstranění staveb (2004) ve výši 36,2 mil. Kč (cena dle ÚRS),
  •  ostraha areálu –  min. 60  tis. Kč měsíčně (vycházeno z obdobné smlouvy na ostrahu obdobného areálu),
  •  zpracování znaleckého posudku – cca 30 tis. Kč,
  •  nájemné, či částka odpovídající nájemnému za zastavěnou část pozemků – min. 68 tis. ročně, avšak vlastník pozemku avizoval požadavek na tržní nájemné.
  
Ze zákona je za hospodaření s konkrétním majetkem zodpovědné příslušné územní pracoviště, v tomto případě jde o Územní pracoviště Plzeň. Vzhledem k pochybnostem tehdejšího náměstka ministra financí podala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu v této věci trestní oznámení s cílem nezávislého prošetření celého případu. Závěrem důkladného prověřování bylo odložení případu ze strany policie s tím, že nejde o podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku. S tímto závěrem se ztotožnil i dozorující státní zástupce.
 
O žádných jiných trestních oznámeních na „transakce, v nichž figuroval nynější ministr dopravy“ nemá ÚZSVM žádné informace.