Resort financí zjednodušuje převod nepotřebného státního majetku na obce a kraje

07.02.2023

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.

„Při nástupu na MF jsem slíbil, že rozšíříme a zjednodušíme nabídku nevyužitého majetku státu obcím a krajům. Proto jsme připravili několik klíčových opatření, která k tomuto cíli výrazně přispějí. Zároveň tak zefektivníme správu státního majetku a snížíme výdaje. Informace o státním majetku budou navíc online dostupné přehledně na jedné adrese, což značně ulehčí zástupcům samospráv vyhledávání konkrétních nemovitostí,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

 

„Aplikace s nemovitostmi státních institucí, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami, bude přístupná i veřejnosti, což přispěje k posílení veřejné kontroly při hospodaření se státním majetkem,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „ÚZSVM proaktivně zašle přehled svých nepotřebných nemovitostí obcím a krajům a požádá je o prověření, které z nich by mohly být využity pro jejich rozvoj. Prioritně pak budeme řešit nakládání s majetkem, o který obce a kraje požádají,“ dodala generální ředitelka s tím, že ÚZSVM jen za posledních sedm let na samosprávy zdarma převedl celkem 24 090 nemovitostí v účetní hodnotě 2,2 miliardy korun a podpořil je například v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo školství.

 

Aplikace, v níž zástupci obcí a krajů a rovněž veřejnost přehledně naleznou pozemky, stavby i jednotky všech státních institucí, je dostupná na webové stránce www.nabidkamajetku.cz v záložce „Majetek státu“ a také na webu https://www.uzsvm.cz/majetek-ceske-republiky. Státní nemovitosti v ní lze jednoduše vyhledat dle konkrétního okresu, obce, případně i katastrálního území. Aplikace je propojena s katastrem nemovitostí, díky čemuž bude možné ihned zjistit, kde se daná nemovitost nachází.

 

V katastru nemovitostí bylo v roce 2022 na 507 existujících státních institucí a státních podniků v likvidaci evidováno téměř 1,5 milionu nemovitostí. Neexistuje přehled, které z nich jsou pro státní subjekty potřebné. Proto vláda v lednu tohoto roku schválila usnesení, které jí předložil ministr financí, díky němuž bude poprvé v historii zpracován přehled nepotřebných státních nemovitostí. Cílem je zefektivnit nakládání s nepotřebným majetkem a snížit výdaje státního rozpočtu na jeho správu.

 

Aby zástupci samospráv měli aktuální informace o státem nabízených nemovitostech na území jejich kraje, okresu či obce, mohou se v aplikaci www.nabidkamajetku.cz přihlásit k odběru novinek o nemovitostech, které:

  • si státní instituce v režimu zákona o majetku státu nabízejí mezi sebou,
  • ÚZSVM připravuje k prodeji, pronájmu či pachtu,
  • státní instituce v režimu zákona o majetku státu prodávají.

 „Naším záměrem je aplikaci v budoucnu zpřístupnit i obcím a krajům tak, aby zde rovněž mohly nabízet svůj nepotřebný majetek. Díky tomu by se nabídka veškerého nepotřebného veřejného majetku koncentrovala na jednom místě. Za tím účelem jsme připravili novelu zákona o ÚZSVM,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM.  

„Řada měst a obcí naráží při plánování svého rozvoje a investic na majetek ve vlastnictví státu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Nejčastěji se jedná o veřejnou a sídlištní zeleň, pozemky ve sportovních areálech, pod veřejnými pohřebišti, pod budovami v majetku obce, ale i o pozemky nezbytné pro protipovodňová opatření nebo tzv. brownfieldy. Jejich převod do vlastnictví obcí umožní samosprávám lépe spravovat svoje území a zároveň prosazovat veřejně prospěšné zájmy.“

 

ÚZSVM postupuje při převodu majetku na samosprávy v souladu s Metodickým materiálem Ministerstva financí. Jeho aktualizovaná verze, která byla rovněž představena, například rozšiřuje důvody pro bezúplatný převod i přímý prodej majetku a také razantně snižuje omezující podmínky či sankce spojené s převodem nemovitosti. Dochází tak k zásadnímu zjednodušení i zrychlení převodu nepotřebných nemovitostí na samosprávu, ale i odstranění nadbytečné byrokracie pro obce, kraje i stát.

 

Ministerstvo financí současně připravuje novelu zákona o majetku státu (její předložení vládě je plánováno na rok 2024), která zavádí povinnost pro státní instituce (všechny organizační složky státu a vybrané státní organizace) informovat obce a kraje o záměru zcizit hmotné nemovité věci, které se nacházejí na jejich území. Následně by měly obce a kraje možnost o takový majetek projevit zájem s tím, že u vybraných nemovitostí by měly na převod nárok. Tyto tzv. nárokové převody budou dvojího typu, a to bezúplatné (např. pro převody silničních pozemků či pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu) a úplatné (např. pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví územního samosprávného celku nebo veřejná prostranství). V rámci reciprocity je v plánu obdobný systém zakotvit i do zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze. I stát by tak měl v případě převodů jasně vymezeného majetku územních samospráv na jeho nabytí nárok, a to v zásadě za shodných podmínek, za kterých budou nárokově od státu nabývat nemovitosti obce a kraje.

 

Přílohy:Převody státního majetku na obce a kraje 7.2. 2023.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.