Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Právní zástupci ÚZSVM uhájili státu za letošní rok již 24 miliard korun

10.10.2017 |
Právní zástupci ÚZSVM uhájili státu za letošní rok již 24 miliard korun
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili státu od ledna do září letošního roku více než 24,2 miliardy korun. Zároveň bylo v letošním roce uzavřeno již 911 dohod o zastupování organizačních složek státu v soudních sporech.

„Zastupování státu v majetkových sporech je jednou ze základních agend úřadu. Řešíme přes 10,5 tisíce právních jednání, v nichž hájíme více než 230 miliard korun. I přes to, že se jedná o mimořádně odborně náročnou činnost, máme vysokou úspěšnost přes 90 %. V tuzemských sporech zastupujeme výhradně vlastními zaměstnanci, disponujeme vysoce kvalifikovanými právními zástupci. Předávání majetkových sporů organizačních složek státu našemu úřadu proto představuje velký potenciál, jak daňovým poplatníkům šetřit prostředky, které by byly vynaloženy na externí právní kanceláře,“ uvedla generální ředitelka  ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V polovině z celkové částky přesahující 24 miliard korun šlo o pravomocné rozsudky a v polovině o zatím nepravomocné. K významným kauzám patřil například úspěch ve sporu se společností imAGE Alpha a.s., která po státu požadovala více než 14 miliard korun včetně úroků z prodlení. Obvodní soud pro Prahu 1 se ztotožnil s návrhem ÚZSVM a žalobu na náhradu údajné škody a ušlého zisku zamítl. Jednalo se o kauzu po bývalé Investiční a poštovní bance, resp. po České konsolidační agentuře. ÚZSVM také zvítězil ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR. Dalším úspěchem bylo rozhodnutí o vrácení částky 327 milionů korun státu v kauze ProMoPro, ve které právní zástupci ÚZSVM zastupovali Úřad vlády na straně žalobce. Jednalo se o náhradu škody, která vznikla v návaznosti na státní zakázku na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU. Úspěšný byl také výsledek dvou sporů, ve kterých ÚZSVM zastupoval Ministerstvo spravedlnosti proti společnosti AZYS. Právní zástupci uhájili dohromady přes 4 miliardy korun.

Od ledna do září roku 2017 bylo uzavřeno celkem 911 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu, což je více než za celý rok 2014 nebo 2015. Od roku 2014 uzavřel ÚZSVM takovýchto dohod již 3 599. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.
ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.