Sobota, 4. dubna 2020

V převedené budově bude regionální muzeum

12.10.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně městu nemovitý majetek, který bude sloužit pro potřeby žďárského muzea. Jde o tzv. Moučkův dům, který se nachází v historické části města.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně městu nemovitý majetek, který bude sloužit pro potřeby žďárského muzea. Jde o tzv. Moučkův dům, který se nachází v historické části města.

Stát tento dům s pozemkem koupil od manželů Moučkových v roce 1972 pro plánovanou výstavbu, k níž však nakonec nedošlo. Od roku 1982 byl tento majetek předán do trvalého užívání Svazarmu, v této době došlo také k částečné rekonstrukci objektu. Poté až do konce roku 2007 byl dům užíván právními nástupci Svazarmu (Hifiklub a Klub leteckých modelářů), a to pro účely zájmové činnosti.

O tuto budovu projevilo zájem město ďár nad Sázavou, které ji od počátku chtělo využívat pro potřeby regionálního muzea. Záměrem je vybudování stálé expozice o historii města, o přírodě regionu a umístění části depozitářů, případně také přednášková činnost.Pro zamýšlený účel a rovněž s ohledem na nepříliš dobrý technický stav budovy bude nutno provést rozsáhlejší rekonstrukci celého objektu, kterou se město ve smlouvě zavázalo uskutečnit ve lhůtě nejpozději do 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitostem. Kromě rekonstrukce se město zavázalo tento objekt do roku 2029 užívat výhradně pro potřeby regionálního muzea.ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem po bývalém Okresním úřadu ďár nad Sázavou.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace