Středa, 8. dubna 2020

2. díl seriálu "Územní pracoviště ÚZSVM"

14.10.2004

Vážení čtenáři,

dnes vám na stránkách týdeníku Veřejná správa nabízíme seznámení s činností Územního pracoviště Brno. Tvoří jej celkem třináct odborů Odloučených pracovišť - Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a ďár nad Sázavou.Rozsah územní působnosti je dán působností Krajského soudu v Brně, a tak místní příslušnost Územního pracoviště Brno dnes zasahuje do Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, kraje Vysočina a odbor Odloučené pracoviště Prostějov se nachází na území Olomouckého kraje. Odbor Odloučené pracoviště Brno-venkov působí v okrese Brno-venkov, ale současně hospodaří s rozsáhlým nemovitým majetkem na území Statutárního města Brna (okres Brno-město).Věřím, že výsledky činnosti zaměstnanců Územního pracoviště Brno nabízejí zcela konkrétní představu o tom, jakými úkoly a rozsáhlou agendou se denně zabývají.


Mgr. LENKA KOLAŘ˜ÍKOVÁ, ředitelka Územního pracoviště Brno, ÚZSVMNejvětší pracoviště je v BrněJUDr. REGINA DUDKOVÁ

ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu, Územní pracoviště Brno, ÚZSVMÚzemní pracoviště Brno (dále jen ÚP Brno) je příslušné k hospodaření s téměř šedesáti tisíci pozemky a s 587 stavbami různého charakteru. Prosté počty však nevyjádří, jakou péči ÚZSVM vynakládá na hospodaření s množstvím majetku státu. Počínaje dohledáváním nabývacích listin na katastrálních úřadech a v různých archivech, přes správu budov užívaných fyzickými či právnickými osobami (vymáhání nájemného, vyúčtování služeb, údržba, opravy) až po převod takové nemovitosti na jiný subjekt.


Určité skupiny nemovitého majetku mají však svá specifika, a proto si vyžadují zvláštní nakládání. Některá administrativní budovy po okresních úřadech se v tomto roce převádějí na obce pověřené výkonem státní správy s tzv. přenesenou působností. Na ÚP Brno se jedná například o budovy v Blansku, Jihlavě, Břeclavi, Prostějově, Zlíně a ďáru nad Sázavou. Zvláštní skupinou majetku jsou nemovité kulturní památky - kaple, kostely, ale také rozsáhlé zámecké areály (zámek Čechy pod Kosířem, zámek Blansko, zámek Kunštát) a rovněž areály klášterů (Loucký klášter a Kapucínský klášter ve Znojmě). ÚP Brno čeká na stanovisko Ministerstva kultury, které by mělo dát odpověď na otázku, jak nejlépe s těmito památkami nakládat.V kategorii zdravotnických zařízení se ÚP Brno podařilo zprivatizovat nemocnici v Blansku a lékárnu a stomatologii v Černé Hoře. V srpnu byl vládou ČR schválen případ privatizace polikliniky na Halasově náměstí v Brně, a to bezúplatným převodem na Statutární město Brno.ÚP Brno řeší také případy pozemků, které se nachází v tzv. dobývacích prostorech. Na území ÚP Brno se nachází celkem 175 dobývacích prostorů, kde se těží vše od cihlářské hlíny přes štěrky, písky až po naftu. Ideální je, pokud se přímo organizace, která má povolení k těžbě, obrátí na ÚZSVM se žádostí o odkoupení dotčených pozemků ve vlastnictví státu.


Některé subjekty si však pozemky po vytěžení a rekultivaci nechtějí ponechat, a proto usilují o pouhý nájem. Může tak nastat situace, kdy organizace nedostojí svému závazku na rekultivaci pozemků a státu zůstane vytěžený pozemek, který bez rekultivace nelze dále využít. Další kapitolou činnosti ÚP Brno je realizace pozemků pod družstevními bytovými domy. Nejvíce případů této agendy řeší odbor Odloučené pracoviště Brno. Ideální podíly pozemků se ze zákona bezúplatně převádí ke každé bytové jednotce zvlášť, a to buď pro bytové družstvo nebo pro občana, kterému bytové družstvo byt převedlo do vlastnictví. ÚP Brno tak již realizovalo bezmála 9400 takových převodů, avšak stále intenzivně vypracovává ještě několik tisíc dalších darovacích smluv. Celkem by se mělo jednat o více než 38 tisíc případů.


Vzhledem ke skutečnosti, že družstva stále převádí do vlastnictví občanů další byty, zvyšuje se počet smluv. Po okresních úřadech přešly na ÚZSVM ve značném množství některé pohledávky. Pro občany, kterým bývalé okresní úřady poskytly příspěvky na individuální bytovou výstavbu, je zajímavé, že ÚZSVM stále sleduje, zda a jakým způsobem jsou plněny podmínky, jejichž dodržení je nezbytné pro nenávratnost poskytnutého příspěvku. V případě dodržení podmínek navrhne ÚP Brno příslušnému pracovišti katastrálního úřadu výmaz omezení převodu nemovitosti nebo zástavního práva. Pokud se však zjistí, že došlo k porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, vymáhá jeho vrácení do státního rozpočtu v plné výši, někdy dokonce soudní cestou.


Na ÚP Brno bylo v roce 2003 a 2004 vyřízeno 1413 těchto případů. Celkově eviduje 18 198 nevyřízených případů.ÚP Brno přebírá značné množství nemovitého majetku na hraničních přechodech, který předává Generální ředitelství cel postupně v průběhu roku, a to v návaznosti na vstup republiky do Evropské unie. Jedná se o majetek na patnácti hraničních přechodech včetně pracovníků - údržbářů.


V případě přechodů ve Velké nad Veličkou, Hatích (nový přechod), Vratěníně, Poštorné a Hnanicích se jedná o rozsáhlé areály se stavbami a pozemky v mnohamilionových hodnotách, kde už sice nebude vykonávána celní kontrola, ale ostatní subjekty je nadále využívají. Proto je nutné vyřešit provozní otázky (dodávka médií, kapacita čistíren odpadních vod apod.).


V září a říjnu ÚP Brno ještě převezme majetek na hraničních přechodech v Mikulově, Starém Hrozenkově a rozsáhlý areál na hraničním přechodu Břeclav - dálnice D2. Současně na ÚZSVM k již převzatým deseti hraničním přechodům přešlo sedm pracovních poměrů - údržbářů. ÚP Brno přebírá také majetek na hraničním přechodu se Slovenskem - Strání. Tuto budovu budou využívat orgány cizinecké a pohraniční policie.


Parlamentem České republiky byla schválena novela zákona č. 290/2002 Sb., na základě které bude ke konci roku ÚZSVM přebírat některé nemovitosti od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Jestliže se zabýváme rozmanitostí majetku, se kterým ÚP Brno hospodaří, nesmíme zapomenout na majetek, který stát získává na základě rozhodnutí soudu nebo na základě zákona do tzv. prozatímní správy. Jde o majetek z dědictví, kde není žádný dědic (tzv. odúmrť), majetek zabraný nebo propadnutý v trestním řízení, nálezy, opuštěný majetek apod.


Druhově to jsou například rodinné domky, podíly na obchodních společnostech, cenné papíry, šperky, ale třeba i nalezení psi, opuštěná hrobová příslušenství, páčidla použitá pro trestnou činnost nebo také třeba rybářské pruty, které připadly státu, když rybář chytal ryby bez "rybářského lístku". Naše Územní pracoviště v současné době eviduje 1970 nevyřízených spisů, kde se realizuje tento druh majetku.


Na začátku září bylo ÚP Brno pověřeno správou movitého i nemovitého majetku v okresu Uherské Hradiště, který zajistil soud nebo státní zástupce v souvislosti s trestním řízením - rámec výkonu této agendy je upraven v zákoně č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. S případy rozmanitého majetku, který byl shora popsán, je spojena agenda zastupování státu před soudy a jinými orgány.


Na odboru Právních služeb a odborech Odloučených pracovišť ÚP Brno jsou umístěni právní zástupci, kteří zastupují v současné době ve 155 případech projednávání dědictví a v 597 soudních sporech. Mezi nejzajímavější spory patří například určovací žaloba na nemovitosti, které lze označit zkráceně jako areál zámku Brtnice. Zájmem ÚZSVM je, aby tato památka dále nechátrala, a proto je nutné najisto určit, komu zámek patří. Právní zástupce odboru Odloučené pracoviště Znojmo uplatňuje nárok České republiky na zaplacení ekologické újmy za neoprávněné vykácení 189 vzrostlých stromů v celkové výši více než 15 milionů korun. Velice frekventované (přes tisíc takových případů) je také zastupování ve správním řízení například při územním nebo stavebním řízení.
Vyškov: Péče o památku obětí okupace

O pamětní desku na počest zaměstnanců okresního úřadu a berní správy, kteří zahynuli v období 1939 - 1945 pečuje odbor Odloučené pracoviště Vyškov ÚZSVM (Územní pracoviště Brno). Pamětní deska je umístěna v sídle odboru Odloučené pracoviště Vyškov, ve druhém poschodí budovy Nádražní 7.Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a o pietních místech povinnost vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jejich správním obvodu. Z toho důvodu požádalo město Vyškov odbor Odloučené pracoviště Vyškov o fotodokumentaci a vyplnění údajů do evidence.Pamětní deska byla odhalena v roce 1947 a jsou na ní uvedena čtyři jména obětí okupace. Současná výzdoba je převzata po bývalém okresním úřadu. Odbor Odloučené pracoviště Vyškov do budoucna počítá s novou úpravou pietního místa.Převzetí hraničních přechodů

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Znojmo má od 1. 8. 2004 ve své správě hraniční přechody: Vratěnín, Hnanice, Hevlín a Hatě.Předávaný majetek budov a staveb představuje celkovou hodnotu více než 100 milionů korun. Prostory na hraničních přechodech jsou využívány Službou cizinecké a pohraniční policie ČR. Ve Hnanicích bude objekt využívat také Celní správa. O využití uvolněných částí objektů bude odbor OP Znojmo ÚZSVM dále jednat. Na uváděných objektech zajistí ÚZSVM v nastávajícím období udržovací opravy v hodnotě cca 1,5 milionů korun.Hraniční přechody byly Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převzaty na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie.

Blansko: ÚZSVM převede městu Blansku budovu

Administrativní budova na Náměstí Republiky č. 1 změní majitele. V minulosti byla využívána Okresním úřadem Blansko. Objekt je v současné době v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Blansko.Jedná se o administrativní budovu včetně pozemků a staveb tvořících funkční celek jako jsou garáže, spisovna či parkoviště ve dvoře.Bezúplatný převod schválila vláda ČR 2. června tohoto roku a také město Blansko dne 14. června 2004. Smlouva o bezúplatném převodu nabude platnosti a účinnosti udělením schvalovací doložky Ministerstva financí ČR a vlastnictví přejde na nabyvatele vkladem do katastru nemovitostí.