Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl bezúplatně ve veřejném zájmu budovu mateřské školy

20.10.2014
ÚZSVM převedl bezúplatně ve veřejném zájmu budovu mateřské školy
Účinností nového občanského zákoníku nastala v českém právním řádu od 1. 1. 2014 změna, kdy se stavba stává součástí pozemku v případě, že v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo ke stavbě i k pozemku má táž osoba.

​ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prověřoval případy, které tuto podmínku nesplňovaly. To se týkalo i budovy mateřské školy v obci Rybník.

Zaměstnanci ÚZSVM zjistili, že budova mateřské školy nebyla zapsána na žádném listu vlastnictví.  Na základě zákona č. 172/1991 Sb. se jednalo o majetek státu s příslušností hospodaření pro ÚZSVM. Podle vyjádření obce bude i v budoucnu objekt užíván jako mateřská škola s jídelnou pro děti základní školy, kdy náklady na provoz a údržbu hradí obec Rybník ze svého rozpočtu. Na základě těchto skutečností a v souladu s veřejným zájmem převedl bezúplatně ÚZSVM majetek v hodnotě přesahující 2,1 milionu korun do vlastnictví obce Rybník. Omezující podmínky jsou stanoveny na 20 let a budou předmětem kontroly ze strany ÚZSVM.

 
Pozn.: Při bezúplatném převodu majetku z důvodu veřejného zájmu se hledisko veřejného zájmu podrobně zkoumá. Aby bylo toto užívání ve veřejném zájmu, které je důvodem pro bezúplatný převod, zajištěno, sjednává ÚZSVM ve smlouvách o bezúplatném převodu omezující podmínky. Nabyvatel, tedy obec, je po určitou dobu, podle charakteru nemovitosti obvykle 10 či 20 let omezena v možnosti pronajímání a zcizení nemovitosti a zavazuje se majetek užívat k účelům, ke kterým byl do vlastnictví obce převeden. Za takový převod ve veřejném zájmu je považován převod pozemků v zastavěné části území obce za účelem vybudování dětských hřišť, městských parků, sportovních, či kulturních středisek apod. Převod se pak uskutečňuje na základě podložené a odůvodněné žádosti podané obcí a následného schválení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu obecním zastupitelstvem. ÚZSVM je oprávněn kdykoliv během lhůty 20-ti let kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany obce dodržovány.