Pondělí, 21. ledna 2019

samostatné oddělení Bezpečnostní

Samostatné oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
 • týkající se zejména zajišťování bezpečnosti Úřadu a plnění dalších souvisejících úkolů, zejména v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, ochrany osobních údajů, ochrany utajovaných informací, krizového řízení a jiných úkolů v oblasti bezpečnosti;
 • vykonává funkci bezpečnostního správce pro certifikační služby systému PKI poskytované Úřadu v oblasti elektronického podepisování, šifrování a autentizace;
 • stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací;
 • zajišťuje a metodicky řídí, koordinuje a kontroluje v rámci Úřadu provádění opatření fyzické (objektové) bezpečnosti;
 • ve spolupráci s odbornými útvary Úřadu spolupracuje při zajišťování kybernetické bezpečnosti;
 • zabezpečuje agendu odškodňování úrazů a jiných náhrad v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů dle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů;
 • ve spolupráci s řediteli Územních pracovišť stanovuje rozsah činnosti související se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně a osobních ochranných pracovních prostředků a sleduje jejich realizaci;
 • v oblasti požární ochrany provádí kontrolu v rozsahu odborně způsobilé osoby dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží na dodržování předpisů k požární ochraně a na následném odstraňování zjištěných závad, komunikuje s orgány státního požárního dozoru o provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany;
 • zajišťuje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, které doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce zaměstnanců na pracovištích Úřadu;
 • komplexně zajišťuje plnění úkolů spojených s přípravou Úřadu na krizové situace a mimořádné události a s jejich řešením, ochranou kritické infrastruktury a dalších souvisejících úkolů;
 • zajišťuje úkoly v oblasti prevence rizik, kontroly a zpracování předepsané dokumentace; spolupracuje s odbornými útvary Úřadu v oblasti boje proti korupci a zajišťování úkolů vyplývajících z plnění interního protikorupčního programu Úřadu;
 • spolupracuje s příslušnými orgány státní správy v oblasti bezpečnostní problematiky, po metodické stránce spolupracuje s ministerstvem Financí.Vedoucí samostatného oddělení:
Mgr. Pavel Baláž
Tel.: 225 776 319
E-mail: pavel.balaz@uzsvm.cz