SPÚ získal zdarma od ÚZSVM mimo jiné i pozemek po princi Hohenlohe

05.08.2021 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově převedl Státnímu pozemkovému úřadu dohromady sedm pozemků, šest v okrese Chomutov a jeden v okrese Most.

Pozemky o celkové výměře 37 402 m2 byly všechny dříve evidovány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví neznámého vlastníka. ÚZSVM tak nejdříve oslovil řadu úřadů, např. Katastrální pracoviště Most a Chomutov, Státní pozemkový úřad, Krajský soud v Ústí nad Labem, Státní oblastní archiv Litoměřice, Státní okresní archiv Most nebo Národní archiv v Praze, aby získal podklady a nabývací tituly k vyhodnocení majetkoprávních vztahů v minulosti a zjištění, kdo je skutečným současným vlastníkem těchto pozemků. V průběhu šetření např. zjistil, že tyto pozemky v minulosti vlastnili Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik Most, princ Hohenlohe-Langenburga či Rolnická škola v Údlicích.

Jednalo se o tři pozemky o výměře 3 610 m2 ležící v katastrálním území Údlice. Na těchto pozemcích se nachází hlavní odvodňovací zařízení, které eviduje v majetku Státní pozemkový úřad. Při prověřování nabývacích titulů pak zaměstnanci chomutovského ÚZSVM z předložených dokumentů zjistili, že současné pozemky se skládají z mnoha částí původních pozemkových parcel, které byly téměř všechny předmětem konfiskace. Některé z nich pak byly zařazeny do přídělu pro Jednotné zemědělské družstvo v Údlicích. Další část parcel byla po konfiskaci přidělena přídělcům, kteří se následně svého přídělu vzdali ve prospěch československého státu, a to Školního statku v Údlicích. Příděl pak přešel na Školní statek Rolnické školy v Údlicích, po delimitaci na později zlikvidované JZD v Údlicích. Další část původní pozemkových parcel byla rovněž předmětem konfiskace a již nebyla součástí žádného zemědělského přídělu. V tomto případě se jednalo o bývalý majetek prince Hohenlohe-Langenburga, na který byla výměrem ze dne 9.10.1945 zavedena národní správa. Výměrem tehdejšího ministerstva zemědělství ze dne 15.1.1947 byl majetek přidělen československému státu, a to školské správě pro účely zemědělského školství a následně byl majetek protokolárně převeden dne 11.2.1947 na Rolnickou školu v Údlicích. Po roce 1948 byla Rolnická škola v Údlicích přeměněna na Zemědělskou mistrovskou školu a po dalších reorganizacích začleněna do Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, která tyto pozemky neeviduje a neobhospodařuje. Opět se tedy ve všech případech jedná se o dohledaný majetek, se kterým přísluší hospodařit ÚZSVM. Zbylé parcely pak byly vedeny jako veřejný statek a jsou tak majetkem státu dle Ústavního zákona z roku 1948.

 

Dalším zápisem získal SPÚ do majetku rozsáhlý pozemek v okrese Most. Jedná se o pozemek o výměře 33 292 m2 ležící v katastrálním území Skyřice, ve volném prostranství města Mostu a slouží jako zplanělý ovocný sad, který je volně přístupný a na jeho okraji vede polní cesta. Na tomto pozemku roste významný strom, který bude po převedení pozemku Státnímu pozemkovému úřadu vyhlášen jako památný. I tento pozemek byl předmětem majetkoprávního šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka pozemku. Pozemek vznikl z částí několika původních pozemkových parcel, k nimž bylo vloženo vlastnické právo pro Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik Most. I v tomto případě se tedy jedná o dohledaný státní majetek.

 

Předmětem posledního zápisu byly tři pozemky o celkové rozloze 500 m2 ležící v katastrálním území Pětipsy. V tomto případě se jedná o zemědělskou půdu vhodnou pro budoucí záměry SPÚ k uskutečňování rozvojových programů, především k zajištění dostatečné rezervy půdy pro potřebu pozemkových úprav. V případě těchto pozemků doklady z minulosti odhalily, že část byla po konfiskaci přidělena Československým státním statkům, národní podnik. Tento národní podnik však vstoupil dnem 01.10.1951 do likvidace, dne 20.06.1956 byl vymazán z obchodního rejstříku, národní podnik zanikl bez nástupce a majetek pak přešel na stát. Druhá část původních pozemkových parcel pak byla v pozemkové knize vedena jako veřejný statek, pozemky nepodléhaly konfiskaci ani nebyly předmětem směny a ani součástí žádného zemědělského přídělu, jsou tak na základě Ústavního zákona z roku 1948 státním majetkem.

Přílohy: CV-05 - SPÚ - PětipsyII2021.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.