Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, řeší přes 1.200 právních sporů

16.08.2007
ÚZSVM již pět let zastupuje stát před soudy. K 30. 6. 2007 Územní pracoviště Střední Čechy, v rámci své působnosti evidovalo 1.201 právní spor, z toho se jednalo o 455 soudních sporů, 237 dědických řízení a 509 správních jednání.

ÚZSVM již pět let zastupuje stát před soudy. K 30. 6. 2007 Územní pracoviště Střední Čechy, v rámci své působnosti evidovalo 1.201 právní spor, z toho se jednalo o 455 soudních sporů, 237 dědických řízení a 509 správních jednání.Právní zastupování státu patří společně s ochranou státního majetku ke dvěma nejdůležitějším činnostem, kterými se ÚZSVM zabývá už od doby svého vzniku. ÚZSVM poskytuje právní služby také ostatním organizačním složkám státu a zjednodušeně lze říci, že funguje jako státní advokatura.

V souladu s platnými právními předpisy ÚZSVM již pět let jedná v řízeních před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Jde o majetek, se kterým ÚZSVM sám hospodaří, nebo majetek jiných organizačních složek státu.Právní zástupci ÚZSVM hájí zájmy státu v závažných a zákonem přesně vymezených případech na území celé republiky. ÚZSVM např. poskytuje obcím bezplatně právní pomoc spočívající v zastupování v řízení před soudem, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitostem.Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku zpracovává ÚZSVM právní stanoviska, o která ho mohou požádat organizační složky státu, státní organizace a Pozemkový fond ČR.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace