Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM hospodaří se státním majetkem v účetní hodnotě 23 mld. korun

17.08.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spravoval k 31. 12. 2005 majetek v hodnotě vyšší než 23 mld. korun. "Dohromady jde o více než 470 tisíc kusů movitého a nemovitého majetku. Pohyb majetku činil za uplynulý rok přibližně 2 mld. korun," říká generální ředitel ÚZSVM Ing. Miloslav Vaněk

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spravoval k 31. 12. 2005 majetek v hodnotě vyšší než 23 mld. korun. "Dohromady jde o více než 470 tisíc kusů movitého a nemovitého majetku. Pohyb majetku činil za uplynulý rok přibližně 2 mld. korun, říká generální ředitel ÚZSVM Ing. Miloslav Vaněk.
Průběžně nabývaný majetek


Stát získává majetek neustále v průběhu celého roku. Jde například o zabavené padělky, majetek bez zákonného dědice, soudně propadnuté věci ve prospěch státu. Agenda vykazuje vzrůstající tendenci. V průběhu roku 2005 přibylo přes 1.500 případů majetku převzatého v rámci dědického řízení (tzv. odúmrti), 3.100 případů majetku převzatého z trestního řízení a řádově obdobný počet souhrnně z ostatních právních titulů nabytí. K datu 31. 12. 2005 měl tento majetek hodnotu 1,3 mld. korun. "Jednou z podstatných změn uplynulého roku je, že k 1. 10. 2005 se ÚZSVM již nestará o majetek ze ztrát a nálezů. Věci, k nimž se majitel v zákonné lhůtě nepřihlásí, teď připadají obcím," doplňuje Ing. Karel Loucký, ředitel odboru Majetku v účetnictví.
Majetek převzatý po okresních úřadech


Tento majetek převzal ÚZSVM po ukončení činnosti okresních úřadů ke dni 31. 12. 2002. Tehdy šlo přibližně o 250 tisíc položek nemovitého majetku v účetní hodnotě asi 15 mld. Kč, movitý majetek byl evidován v hodnotě asi 2 mld. Kč, nehmotný majetek (software, práva, licence) v hodnotě přesahující 300 mil. Kč. "Decentralistický způsob řízení okresních úřadů měl zásadní vliv na různé formy a způsoby, ale také na nestejný důraz na kvalitu vedení evidencí, zejména evidence nemovitostí. S tímto problémem se potýkáme doposud a jednou z priorit roku 2006 je uvést do chodu dokonalejší a účelnější informační systém majetku státu (ISMS)," říká JUDr. Petr Poslední, I. náměstek generálního ředitele.
Majetek na silničních hraničních přechodech


Na základě usnesení vlády z 13. ledna 2003 č. 56 převzal ÚZSVM od Generálního ředitelství cel (GŘ˜C) nemovitý majetek na 63 silničních hraničních přechodech (HP) v celkové hodnotě přibližně 3,5 mld. Kč, v červenci 2005 pak ještě nově postavený HP Orlické Záhoří v účetní hodnotě 10 mil. Kč. V roce 2005 ÚZSVM pracoval především na řádném zaevidování majetku na hraničních přechodech a na strategii jejich dalšího využití. ÚZSVM zatím jde především cestou pronájmů, k prodeji nebyl nabídnut žádný objekt. "Samozřejmě nechceme, aby přijíždějící turisty vítaly veřejné domy nebo stánkový prodej. Každý zájemce bude muset předložit projekt s jasně určeným záměrem. Budeme podporovat především směnárny, občerstvení, čerpací stanice nebo turistická centra," vysvětluje Petr Poslední.
Majetek převzatý od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK)


ÚZSVM přebírá pozemky uvnitř zastavěných částí obcí, které leží ve zvláště chráněných územích, například v chráněných krajinných oblastech, s nimiž doposud hospodařila AOPK. K 31. 12. 2005 již bylo předáno celkem 5340 pozemků v 554 katastrálních územích v celkové účetní ceně téměř 200 mil. Kč a o celkové výměře přes 3 mil. m2. "Nejvýznamnějším regionem je z tohoto pohledu Ústecký kraj, kde je velký podíl chráněných území - České Středohoří, Labské pískovce, Lužické hory, Národní park České Švýcarsko a tím i pozemků, na které se převody vztahují," vypočítává Ing. Loucký, ředitel odboru Majetku v účetnictví.
Nakládání s majetkem


Nakládání s výše popsaným majetkem představuje jednak běžné hospodaření a údržbu, jednak tzv. realizaci, tedy převody ve prospěch jiných organizačních složek státu, dále kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu, popřípadě dočasné nájmy nebo výpůjčky. Movitý i nemovitý majetek státu ÚZSVM rovněž prodává. Část majetku se převádí bezúplatně na základě zákona. Nejvýznamnější část těchto převodů tvoří pozemky pod družstevními bytovými domy.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace