Pondělí, 24. února 2020

Ochránci státního majetku

01.08.2003

 

Vzácné církevní relikvie, likvidace nezdaněného lihu, propuštěné učitelky, kterým nikdo nechce vyplatit mzdu, zrezivělý tank uprostřed města, ale i mezinárodní spory o desítky milionů korun - všechny tyto případy mají jednoho jmenovatele - nový Úřad s podivnou zkratkou ÚZSVM. Co je to vlastně za lidi, kteří již skoro rok chrání státní majetek, jsme se zeptali Izabely Filové, vedoucí oddělení Komunikace.

 Široké pole působnosti

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vznikl na základě zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dne 1. 7. 2002. Jeho ředitelem je Ing. Miloslav Vaněk. Nový Úřad chrání a stará se - podle zákona spravuje, eviduje, získává, a také prodává - státní majetek. Prostřednictvím svých právních zástupců zastupuje Českou republiku v tuzemských i zahraničních sporech. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na tento Úřad může obrátit každý občan České republiky. Pokud se jeho dotaz jakkoliv dotýká činnosti a náplně Úřadu, jeho určení úředníci občanům odpovídají v zákonné lhůtě. Informace lze najít na internetové adrese www.uzsvm.cz.Oficiální sídlo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se nachází v Praze, ale svoji činnost vykonává prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů (Střední Čechy, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava, České Budějovice) a v hlavním městě Praze. Tato pracoviště zajišťují činnost pro Územní obvody krajských soudů a pro území hlavního města Prahy. Ze zákona jsou Územní pracoviště zároveň podacími místy pro doručování poštovních zásilek. Pod jednotlivá Územní pracoviště spadají 74 odbory tzv. "odloučených pracovišť". "V současné době je zde zaměstnáno přes 2500 lidí. Jsme první Úřad v novodobé historii ČR, který se systematicky stará o státní majetek," zdůrazňuje Izabela Filová. "Balík státního majetku, který dosud ležel ladem a nikdo se o něj v minulých dobách nestaral, je skutečně obrovský."Náplň činnosti Úřadu spočívá především v ochraně majetku státu a renomovaném zastupování státu při soudních sporech týkajících se státního majetku. Za první republiky vykonávala obdobnou činnost tzv. finanční prokuratura. "Málokdo si dokáže představit jak velkou změnu prožila ČR zrušením okresních úřadů, od nichž jsme také přebírali státní majetek," vysvětluje Izabela Filová. Nový úřad sice není nástupcem okresních úřadů, jak se mnozí mylně domnívají, avšak část agendy okresních úřadů, která nespadá pod žádnou organizační složku státu, nebo obecní či krajské úřady, vyřizuje. "Je zajímavé, že mnoho lidí stále počítá s existencí okresních úřadů. Důkazem toho jsou i desítky tisíc (téměř 36 000) poštovních zásilek adresovaných na bývalé okresní úřady, které Úřad až do konce června letošního roku přebíral. Dále s nimi bude podle zákona nakládat Česká pošta," upozorňuje mluvčí Úřadu.


Zrození Úřadu nebylo vůbec jednoduché a nyní má především pro velký počet úředníků své zaryté odpůrce. Izabela Filová sice připouští, že v souvislosti s předáním agendy a majetku mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a okresními úřady musela (dle Zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činností okresních úřadů) tato "finanční prokuratura" převzít a zaměstnat více lidí, ale už ted' se chystá redukce. "Úřad připravil v letošním roce celkem tři vlny propouštění svých zaměstnanců. První vlna proběhla již na konci května tohoto roku, kdy byl skončen pracovní poměr s více než 450 zaměstnanci. Druhá vlna proběhla k 30. 6. 2003 a z Úřadu odešlo dalších téměř 300 zaměstnanců.


Třetí vlna bude probíhat do konce letošního roku - dojde k další redukci počtu zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Personální stav zaměstnanců Úřadu bude k 31. 12. 2003 nižší o dalších zhruba 540 lidí. Děje se tak na základě platných právních předpisů," upřesňuje okolnosti propouštění Izabela Filová.


Miliardový státní domovník


 


Státní majetek, o který se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stará, není rozhodně zanedbatelný, o čemž svědčí následující čísla: spravuje po celé zemi přes 170 tisíc nemovitostí a téměř 200 tisíc různě rozsáhlých pozemků. "Úřad ze zákona nakládá také s majetkem, který policie zabavila při objasňování trestné činnosti. Na jedné straně jsme získali vzácné církevní monstrance, na straně druhé se musíme postarat například o likvidaci desítek tisíc litrů nezdaněného lihu," dodává Izabela Filová. Na Úřad pro zastupování ve věcech majetkových rovněž přešla povinnost starat se o nalezené psy. Musí být umístěni do státních útulků, kdy provoz jednoho útulku přijde na několik milionů korun ročně. V neposlední řadě chrání Úřad české kulturní dědictví. Takovým příkladem je osud památky Buškův Hamr. Při katastrofálních povodních v srpnu loňského roku byla tato vzácná památka zaplavena a do značné míry poničena. Oprava stála přes 380 tisíc korun a nebyla jednoduchá. Své si vyžádala náročnost prováděných prací, kdy bylo nutné používat tradiční postupy a materiály a značně nepřístupný terén krajiny. Do gesce úřadu spadají také některé ekologické problémy. Jedná se především o skládky, u nichž není jasně určen jejich vlastník.Vaše starosti na naše hlavy


 


Čas od času se úředníci setkají s kuriozitou. Ted' řeší případ tanku z druhé světové války, který měl zřejmě dříve připomínat hrdinství sovětských vojáků, avšak nyní reziví uprostřed obce Hrabětice na Znojemsku. elezo, které šlo z vraku odřezat, se jisté osoby pokusily prodat do sběrných surovin a torzo tanku dál hyzdí okolí. Protože se ke stroji - osvoboditeli nikdo nehlásí, jeho osud má ted' v rukou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Také další případ stojí za to. Jakýsi "důmyslný zahradník" vysadil v lesní ulici v Hodoníně tři túje tak blízko obytných domů, že nájemníkům větve znesnadňují výhled a také již došlo k pokusu vloupání se do bytů přes lodžie, neboť pachatelé vyšplhali po větvích stromů. Protože se túje nacházejí na státním pozemku, musí se Úřad postarat o vykácení a zajištění "bezjehličnatého" výhledu všem obyvatelům takto postižených domů.


Specifickou oblastí, která rovněž spadá do působnosti Úřadu, je tzv. odúmrť. Jde o případy, kdy dědictví po zemřelém nenabude žádný dědic ani ze závěti, ani ze zákona a veškerý majetek připadne státu. Jde o jeden ze způsobů, jak stát nabývá majetek. Možná je to poněkud morbidní záležitost, ale jen za rok působení Úřadu vyřešili úředníci více než 9000 případů odúmrtí. "Z odúmrtí neplynou nijak astronomické finanční částky, ale jen územní pracoviště Brno ÚZSVM vyřešilo 91 případů odúmrtí a získalo do státní poklady zhruba 8 milionů korun. Chráníme státní majetek s péčí řádného hospodáře," říká Izabela Filová.


Není úředník jako úředník


 


Nedávno proběhl médii případ dvou učitelek mateřské školy z Prostějovska, kterým po propuštění a zrušení okresního úřadu nechtěl nikdo zaplatit za poslední měsíce práce. K dluhům se neznal ani městský, ani krajský úřad. Novináři se prali o rozhovory, komentáře dramaticky kritizovaly neschopnost státní správy. Bezradnost úředníků nakonec vyřešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který během několika dní učitelkám dlužné peníze vyplatil. Navíc se zjistilo, že v podobné situaci jsou další desítky lidí po celé ČR a rovněž jejich problémy začal Úřad řešit. Ačkoliv to není typický příklad práce nového Úřadu, ukazuje na jedno: možná, že se při reformě státní správy a odlišným přístupem k EU rodí i nová vlna úředníků, jejichž zájmem je pomoci řešení problémů občanů a institucí v co nejkratším možném termínu.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových není institucí v Evropské unii neobvyklou. Nástroje k hájení svých zájmů a k ochraně majetku má většina evropských zemí. Ve Velké Británii vykonává činnost státního "ochránce" majetku Treasury Solicitor (finanční zástupce), jehož kancelář se zabývá zastupováním institucí, ale někdy i osob a také vypořádáním majetku, který připadne státu. Rakouská Finanzprokuratur je centrálním orgánem a formálně spadá pod ministerstvo financí. Naopak italská Avvocatura dello Stato podléhá přímo premiérovi a má košatou regionální strukturu. Ve Francii je monopolním zástupcem státu soudní agentura, která zaměstnává pouze úředníky a ti pak řídí akreditované advokáty, kteří dále jednají. Ve Španělsku je zastoupení státu organizačně začleněno do ministerstva spravedlnosti a zahrnuje i speciální tým zaměřený na boj s korupcí.


Český a britský model jsou jedny z mála, které slučují právní i majetkovou agendu. Převažuje trend ke komplexní právní službě státu, včetně zastupování u Evropského soudního dvora. Majetek státu je zpravidla řešen zvlášť, v Německu je například správa státního majetku součástí činnosti spolkového ministerstva financí.Agenturu specializovanou na zastupování a právní poradenství lze nalézt i na úrovni samotné EU. Právní služba Evropské komise má za úkol zastupovat Unii před mezinárodními soudy jako účastník (žalobce, nebo žalovaná strana) a účastnit se dalších typů řízení.Renomovaný advokát i obyčejný rádce

 První rok fungování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových rozhodně svědčí o tom, že nová instituce je akceschopná. Do budoucna chce nadále ochraňovat státní majetek, a tedy vlastně i majetek každého občana České republiky. Již nyní se jedná o dalších případech, kde by mohly státu vzniknout třeba i několikamilionové ztráty. V zákoně o zřízení Úřadu je koneckonců doslova napsáno, že Úřad "jedná v řízeních před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 milionů korun"."A právě proto je nutné, aby se jednotlivých případů úřad co nejrychleji ujal. Zatím jsme vnímáni spíše jako správce nejrůznějšího nemovitého a movitého státního majetku. Už nyní Úřad zastupuje Českou republiku ve více než 4000 případech v tuzemsku i zahraničí," doplňuje Izabela Filová.