Čtvrtek, 20. února 2020

Úřad Zastupuje stát v různých kauzách

13.08.2003

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činností okresních úřadů přesně vymezují činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má dvě hlavní funkce - právní zastupování státu a ochranu státního majetku, který eviduje, přebírá, kontroluje, případně spravuje nebo jej nabízí, aby stát nevynakládal případné ztrátové finanční investice. "Když například získáme polorozpadlý dům s pozemkem, tak ten projde všemi zákonnými řízeními a v závěru se právní zástupci rozhodují, zda bude pro stát přínosem, nebo by musel na jeho opravu vynaložit příliš velké finanční částky, které by stát zatížily. Pokud je majetek v dobrém stavu a byl by pro stát přínosem, zůstává . V opačných případech se postupuje podle zákonů. Majetek se nabízí nejprve bezúplatně organizačním složkám státu. Pokud z jejich strany není zájem, nabízí jej k odprodeji občanům (například ve výběrových řízeních, obálkovými metodami - opět podle daných zákonů). Tímto způsobem se podařilo například prodat dům, jehož cena byla 600 tisíc korun tak, že do státní pokladny přinesl 400 tisíc korun. Zákonem č. 320/2002 Sb. ÚZSVM plní i úkoly, které souvisejí s reformou veřejné správy, zejména po zaniklých okresních úřadech i s některými jejich pracovníky," uvedla vedoucí oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Izabela Filová.
Stručná bilance
V uplynulých dvanácti měsících se ÚZSVM zabýval celou řadou nejrůznějších složitých kauz, které se týkaly movitého i nemovitého majetku v tuzemsku i zahraničí, mezi
nimi i řadou velmi zvláštních případů. "K nejkurióznějším patří například nalezení čtyř církevních monstrancí v objektu, který připadl státu. Úřad se rozhodl věnovat je Umělecko-průmyslovému muzeu v Praze. Také se zabýval likvidací nezdaněného lihu nebo nyní případem zrezivělého tanku, který byl nalezen uprostřed obce. Ř˜ešil i případ kasařského náčiní z první republiky nebo případ výběru tzv. přídělových cen, což jsou ceny, za které se prodával zkonfiskovaný majetek po druhé světové válce. Zabývá se i složitými případy tzv. černých skládek, které si občané založili na státním pozemku, dále kácením dřevin, které rostou mimo lesy, sesuvy půdy, zřícenou zvoničkou, předáváním cenných obrazů a také nalezenými a opuštěnými zvířaty. Stát na tyto případy, prostřednictvím ÚZSVM, vynakládá dost vysoké částky, například za územní pracoviště Střední Čechy ročně až půl miliónu korun. Jiná územní pracoviště to stojí i dvakrát tolik," tvrdí Izabela Filová. Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových letos zastupovali stát ve 4207 případech. Vyřešili více než 9000 odúmrtí, což je majetek, který zůstane bez dědiců, dále více než 5000 případů nalezeného majetku, přes 1500 případů opuštěného majetku a 115 301 případů majetku z odhalené trestné činnosti. "Policie například nalezne v našem objektu nezdaněný líh. V tomto případě se líh stává majetkem státu. ÚZSVM
tento případ musí dořešit. Také začíná podle druhu majetku obhospodařovat více než 20 tisíc nemovitostí, státu patří přes 1000 zvířat a 200 automobilů. Po okresních úřadech převzal 170 tisíc nemovitostí, řešil 17 tisíc závazků a téměř 30 tisíc pohledávek jak právnických, tak fyzických osob," doplnila Izabela Filová.Snižování počtu úředníkůDo konce letošního roku má z jednotlivých územních pracovišť ÚZSVM odejít několik set zaměstnanců, zejména těch, kteří pracovali v tzv. likvidačních skupinách.
"Zákon jednoznačně stanovuje, které lidi má ÚZSVM převzít a kdy s nimi rozváže
pracovní poměr. Zatímco v době svého vzniku měl více než tři tisíce pracovníků, od 1. ledna 2004 jich bude zaměstnávat méně než dva tisíce. V první vlně propustili 461, ve druhé - k letošnímu 30. červnu - 251 osob. Od 1. srpna následuje třetí vlna propouštění. Někteří z propouštěných věděli, že k nám přicházejí na základě zákona a že ÚZSVM budou muset k určitému datu opustit," pokračovala Izabela Filová. Od 1. července má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových také nový organizační řád. Nově vznikly mimo jiné úseky náměstků. Struktura územních pracovišť se však nemění. Hlavním úkolem ÚZSVM je nadále ochrana státního majetku a právní zastupování
státu ve věcech majetkových. Od 1. července má povinnost zastupovat ve věcech majetkových také organizační složky státu.Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových letos zastupovali
stát ve 4207 případech.