Pátek, 10. dubna 2020

Do první poloviny r. 2005 ukončil ÚZSVM sledování více než poloviny smluv o dotacích na byty

02.08.2005

Do první poloviny roku 2005 ukončil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) sledování 52 % všech smluv o dotacích na individuální bytovou výstavbu uzavřených v České republice okresními úřady od roku 1986. Celkem se jedná o 34 140 smluv představujících poskytnutý státní příspěvek v celkové výši přes 2,7 miliardy Kč. K uzavření případu dospěl ÚZSVM z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti občana “ stavebníka, a to v případech , kdy byly splněny smluvní podmínky a státu nevznikla pohledávka, nebo pohledávka z titulu nesplnění smluvních podmínek vznikla, ale ke sledovanému datu byla občanem - stavebníkem uspokojena nebo mu byla prominuta.


ÚZSVM sleduje plnění podmínek celkem u 65 708 smluv, kterými poskytnul stát na individuální bytovou výstavbu finanční příspěvky v celkové výši více než 5 miliard korun. ÚZSVM dle platných právních předpisů dozoruje, zda v jednotlivých případech stavebníci dodrželi zákonem stanovené podmínky nenávratnosti finanční částky. I když je v tuto chvíli už více než polovina všech smluv ukončena, ÚZSVM nadále průběžně sleduje plnění celkem u 48 % případů smluv (31 568 ks).


Z toho je 42 % smluv (27 560 ks), ve kterých ještě neuplynuly termíny smluvních podmínek. Důvodem je, že jsou před lhůtou kolaudace nebo před lhůtou pro užívání a nezcizení nemovitostí. Pouze u 6 % případů smluv (4008 ks) došlo k porušení smluvních podmínek “ nejčastěji k nedodržení lhůty pro kolaudaci. U těchto případů se ÚZSVM snaží nalézt v souladu s platnými právními předpisy společně se stavebníkem řešení (např. formou splátkového kalendáře). Teprve krajním prostředkem je návrh podaný soudu na vydání platebního rozkazu vůči dlužníkovi. V zákonem odůvodněných případech a s povolením Ministerstva financí ČR přistupuje ÚZSVM k uzavření dohody o prominutí dluhu. Vrácené finanční příspěvky odvádí ÚZSVM zpět do státní pokladny.


Státní příspěvky zakotvené v konkrétních smlouvách o individuální bytové výstavbě měly v zásadě nenávratný charakter, pokud stavebník dodržel smluvní podmínky, konkrétně: postavit nemovitost v souladu se stavebním povolením, zkolaudovat ji ve stanovené lhůtě, užívat ji k trvalému bydlení ve smyslu občanského zákoníku a nezcizit ji po dobu 5 nebo 10 let od uzavření smlouvy, nebo 8 let od kolaudace. Pokud stavebník některou z uvedených podmínek porušil nebo poruší, stává se státní příspěvek návratným a do jeho uhrazení je za občanem vedena pohledávka.


Povinnost sledovat, zda nevznikly pohledávky státu ze smluv o individuální bytové výstavbě, přešla na ÚZSVM ke dni 1. 1. 2003 z bývalých okresních úřadů dle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. To se však netýká smluv uzavřených ve statutárních městech Brno, Ostrava a Plzeň a v hlavním městě Praze. ÚZSVM navíc nepřevzal celou agendu poskytování příspěvků na individuální bytovou výstavbu, tak jak ji vykonávaly okresní úřady, ale pouze sledování pohledávek vzniklých nedodržením smluvních podmínek.


Příspěvky na individuální bytovou výstavbu poskytoval stát od 1. ledna 1986 na základě vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků ve vlastnictví. Vyhláška byla v dalších letech celkem šestkrát novelizována. Výše státních příspěvků byla několikrát změněna a odvíjela se od splnění konkrétních podmínek stanovených ve vyhlášce. Rozsah poskytnutého státního příspěvku v konkrétních případech obvykle činil 70.000 až 120.000 Kč.


Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.


v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace