Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM připravuje strategii na využití 63 hraničních přechodů

17.08.2005

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech opakovaně v televizních a tiskových médiích objevila mylná informace o tom, že stát prodává hraniční přechody, vydává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) toto Tiskové prohlášení, kde se ÚZSVM distancuje od dosud uváděných zkreslených informací a sděluje pravý stav věci:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zpracovává strategie na využití 63 převzatých silničních hraničních přechodů. Na tomto rozsáhlém úkolu intenzivně pracuje šest dotčených Územních pracovišť ÚZSVM. Základní materiály strategie budoucího využití se připravují pro každý hraniční přechod zvlášť s přihlédnutím k lokalitě, kde se hraniční přechod nachází, jeho infrastruktuře a účelu využití budov a ploch. Strategie se budou postupně doplňovat a upravovat podle měnící se situace v závislosti na požadavcích Policie ČR, Generálního ředitelství cel, případně dalších organizačních složek státu, místní samosprávy a dalších subjektů, které budou mít o hraniční přechody nebo jednotlivé objekty zájem.Zpracovávané strategie v první řadě přihlížejí k předpokládaným potřebám ostatních organizačních složek státu, především pak Policie ČR a Generálního ředitelství cel, které využívají část hraničních přechodů a budou je využívat i po předpokládaném přistoupení ČR k Schengenským dohodám. Rovněž zohledňují přípravu nezbytných stavebně-technických opatření vyplývajících z příslušného rozhodnutí Výkonného výboru Schengenských dohod, podle kterého je nutné zajistit odstranění překážek nebo jiného omezení provozu na vnitřních hranicích tzv. Schengenského prostoru.Z uvedeného vyplývá, že ÚZSVM musí kromě těchto priorit respektovat i mezinárodní závazky ČR, které se majetku státu na silničních hraničních přechodech týkají. Zřetel se při vypracování strategií bere také na současné a očekávané budoucí dopravní vytížení a také na zájem ze strany podnikatelských subjektů o případné komerční aktivity na přechodech. V tomto případě je ÚZSVM garantem, aby bývalé hraniční přechody nesloužily v budoucnu jako tržiště, herny nebo veřejné domy.ÚZSVM převzal 63 silniční hraniční přechody o celkové účetní hodnotě více jak 3,5 mld. korun k 31. 12. 2004. Ihned poté ÚZSVM zahájil odborná šetření ekologických zátěží na všech hraničních přechodech. Na asi 19 procentech z nich zjistil nebezpečí znečištění životního prostředí, které vyhodnotil dle stupně naléhavosti přijetí nápravných opatření. Největší problémy zaznamenal u čističek odpadních vod, jejichž havárie ÚZSVM operativně řeší.V případě zveřejnění Vás zdvořile žádám o uvedení přesných citací odborného textu.Děkuji.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace