Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM spravuje zajištěný majetek za čtvrt miliardy korun

10.08.2005

Celkem v 56 případech zajišťuje ÚZSVM majetek, který pochází z trestné činnosti. Jeho hodnota je přibližně 250 milionů korun. Nejčastěji se přitom jedná o nemovitosti, o cennější movitý majetek jako jsou automobily, motocykly, starožitnosti, elektronika, šperky, ale také o cenné papíry a podíly v obchodních společnostech. Zajišťování dopadá na majetek v případech konkrétně vymezených trestním řádem, především pro účel budoucí náhrady škody anebo v případě, že lze předpokládat vyslovení trestu propadnutí majetku, říká Karel Loucký, ředitel odboru Majetku v účetnictví ÚZSVM.Ke konci roku 2004 tato agenda vykazovala asi 30 případů zahrnujících majetek v hodnotě přibližně 60 milionů korun a jen za letošní rok vzrostla tato agenda o 26 případů. Hodnota takto zajištěného majetku činí v současně době cca 250 milionů korun. Z tohoto množství byla již asi šestina opět vrácena původním vlastníkům v důsledku zrušení zajištění. Pro skladování majetku ÚZSVM používá sklady, které jsou určeny pro majetek v tzv. operativní evidenci, případně některé další prostory v objektech v majetku státu.O tom, kdo bude majetek zajišťovat, zpravidla již od okamžiku policejního zásahu, rozhoduje soudce, v přípravném řízení státní zástupce. Podle současných předpisů má dvě možnosti: zvolí buď soukromého exekutora, nebo ÚZSVM. O zajišťování majetku se však ÚZSVM musí dozvědět pokaždé. Majetek zajištěný - na rozdíl od majetku zabaveného nebo propadlého - zůstává po celou dobu trestního řízení vlastnictvím obviněného, právě tak jako obviněný sám je považován za nevinného, dokud pravomocným rozsudkem není určeno jinak.Při správě majetku je ÚZSVM povinen jej ochraňovat a pečovat o zachování jeho hodnoty a zejména jej chránit před poškozením, zničením, odcizením nebo zneužitím. ÚZSVM má jednak obecnou povinnost dohlížet, zda nehrozí zmaření účelu zajištění, jednak je mu zajištěný majetek ve většině případů zároveň svěřován do správy. Veškeré úkony týkající se práv a povinností obviněného činí soud nebo státní zástupce, ÚZSVM si musí ve všech případech provádění úkonů se zajištěným majetkem vyžádat souhlas soudu nebo státního zástupce podle podmínek stanovených zákonem.Nejzávažnějším případem, který ÚZSVM řešil, byl majetek firmy, která podle státního zástupce obchoduje s neprocleným zbožím. Hodnota již zajištěného a uskladněného majetku podle znaleckého posudku činí v tomto jednotlivém případě 62 miliony korun.S účinností zákona č. 279/2003 od 1. ledna 2004 pověřují státní zástupci a soudci ÚZSVM správou majetku a věcí zajištěných v přípravném trestním řízení podle §§ 47, 347 a 384 trestního řádu. Zákon ukládá ÚZSVM takto zajištěný majetek vést v účetnictví a inventarizovat, přestože to není majetek státu, nýbrž po dobu trestního řízení zůstává ve vlastnictví obviněných. Podle § 5 tohoto zákona dále ÚZSVM přísluší obecný dohled nad nakládáním s tímto majetkem. Ze zákona nemůže být ÚZSVM pověřen správou zbraní, radioaktivních látek, nekolkovaných cigaret a ještě některých dalších druhů majetku, který se předává specializovaným institucím.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace