Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM zajišťuje vhodné využití pro více než stovku památek

22.08.2005

ÚZSVM hospodaří v současné době s více než 130 objekty nemovitých kulturních památek v celé ČR. Uvedený počet tvoří přibližně jen dvě promile všech nemovitostí v majetkové evidenci ÚZSVM a na jejich údržbu může ÚZSVM vynaložit částku cca 20 milionů korun ročně. Zájmem ÚZSVM je zajistit kulturním památkám optimální využití. Nejčastěji jsou převáděny na nové vlastníky za podmínky, že bude zachována jejich historická a kulturní hodnota, říká Ing. Karel Loucký, ředitel odboru Majetku v účetnictví ÚZSVM.Konkrétně se jedná přibližně o 150 budov a téměř dvojnásobný počet pozemků. Jejich největší podíl je na jižní Moravě a v jižních Čechách. Na seznamu památek figuruje mimo jiné například bývalý premonstrátský klášter ve Znojmě - Louce nebo benediktinský klášter v Polici nad Metují, empírový zámek Čechy pod Kosířem s pozoruhodným parkem, zřícenina hradu Hasištejn, evangelický kostel s farou v Ostravě, někdejší Bělský dvůr u přehrady elivka, ale i památník Jana ižky v Trocnově nebo pevnostní val v Terezíně.Vzhledem ke skutečnosti, že většina kulturních památek byla vytvořena pro jiné podmínky, než v jakých existují dnes, je možnost jejich současného využití ztížena. Uvedení památky do provozuschopného a využitelného stavu obvykle představuje nemalý jednorázový náklad. Další navýšení průběžných nákladů představují finanční částky vynakládané na opravy a údržbu i na režimy využití, tak aby byly dodrženy specifické požadavky památkové ochrany.ÚZSVM dle zákona o majetku státu nejprve nabízí nemovité kulturní památky dalším organizačním složkám státu a teprve při jejich nezájmu je možné jednat o převodu s krajem, městem nebo obcí, případně je nabídnout soukromému subjektu. Právě města, obce a kraje mohou naleznout vhodnější využití památkově chráněného objektu, protože mají podrobnější znalosti o možnostech a potřebách regionu a bohatší možnosti spolupráce se soukromou sférou. Důležitá je také skutečnost, že mají více možností nakládání s vlastním majetkem, než jak je vymezují organizačním složkám státu zákony, zde především zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.Odborně a časově náročnou činností ÚZSVM při převodech na nestátní subjekty je rovněž dohledávání všech majetkoprávních podkladů vztahujících se k příslušné nemovitosti, vysvětluje Ing. Karel Loucký. Zde se vyskytují také objekty, na které se vztahují nedokončené církevní restituce. O tom, zda bude objekt převeden úplatně či bezúplatně rozhodují v daném případě konkrétní podmínky a budoucí záměr využití; převod schvaluje Ministerstvo kultury ČR.Nemovité kulturní památky eviduje Národní památkových ústav. Příslušnost hospodaření s vybranými nemovitými památkami přešla na ÚZSVM na základě zákona po ukončení činnosti okresních úřadů. Bližší informace o nemovitých kulturních památkách lze naleznout na jednotlivých Územních pracovištích ÚZSVM (http://www.uzsvm.cz/uzpr.php) podle místa, kde se památka nachází.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace