Úterý, 12. listopadu 2019

Lesy z dědictví bezúplatně převedeny Lesům ČR

07.08.2013
Lesy z dědictví bezúplatně převedeny Lesům ČR
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR 4 pozemky o celkové výměře 10.671 m2.
Jednalo se o pozemky v katastrálních územích Vícenice u Dolních Lažan v okrese Třebíč a Hodice v okrese Jihlava, které z rozhodnutí soudu získal ÚZSVM jako tzv. odúmrť.
 
Lesy ČR majetek využijí k účelům, které vyplývají z výkonu jejich působnosti a předmětu činnosti.  
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.