Pondělí, 17. února 2020

CRAB současné vedení výrazně zlevnilo a zahájilo práce na exit plánu

22.02.2017
CRAB současné vedení výrazně zlevnilo a zahájilo práce na exit plánu
Generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu po svém nástupu na začátku roku 2015 přijala mnoho razantních opatření ke zvýšení transparentnosti, omezení korupce, výraznému posílení veřejné kontroly a zcela zásadně změnila dosavadní přístup nejen k hospodaření se státním majetkem, ale i výdajům na činnost ÚZSVM. Za výsledky a zásadními koncepčními změnami je i značné úsilí naprosté většiny zaměstnanců, kterým patří velké poděkování.
Výsledkem změn je mimo jiné pokles výdajů o zhruba 200 milionů korun, výdaje byly sníženy na nejnižší úroveň v celé čtrnáctileté historii úřadu. Generální ředitelka Arajmu například vypověděla nepoužívané a duplicitní informační systémy, podala trestní oznámení kvůli nepoužívanému Centrálnímu registru právních jednání, za nějž ÚZSVM měsíčně platil zhruba půl milionu korun.  Platby za Informační systém majetku státu (jehož součástí je i CRAB) snížila o 26 mil. Kč ročně, do konce trvání smlouvy dojde k úspoře 86 mil. Kč. Platbu za informační systém spisové služby snížila o 10,4 mil. Kč ročně, tedy o více než 80%. Platby za neomezené volání snížila o více než 84 %. Platby za ostrahu pražské budovy Ústředí ÚZSVM snížila  o 1,25 mil. Kč/rok, tj. o 46%.
Generální ředitelka Arajmu zavedla i celou řadu protikorupčních opatření a opatření ke zvýšení transparentnosti ÚZSVM. Skončila obálková metoda prodeje nemovitostí, kdy obálky byly otevírány až po několika dnech po uplynutí termínu pro jejich doručení. Zavedla nový transparentní způsob prodeje – výběrové řízení s aukcí. Zveřejnila veškerý nemovitý majetek ÚZSVM, nabídku majetku uvnitř státu, majetek připravovaný k prodeji nebo vybrané reporty ze systému CRAB na portále otevřených dat MF. Umožnila veřejnosti účastnit se otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při všech veřejných zakázkách. Poprvé v historii ČR zmapovala všechny státní nemovitosti, celkem 1 626 414 položek zapsaných na 1 906 státních subjektů, z nichž 1 380 bylo neexistujících, nedohledaných nebo se jednalo o zrušené státní podniky nebo státní podniky v likvidaci. Na tyto subjekty bylo zapsáno přes 25 tisíc bezprizorních nemovitostí. Bezprizorní majetek již byl snížen o více než 26%. Dále meziročně výdaje státu na provoz a údržbu administrativních budov klesly o více než 400 milionů korun. Výdaje státu za nájemné byly meziročně sníženy o více než 77 milionů korun a naopak příjmy státu z inkasovaného nájemného vzrostly o více než 17 milionů.
Obrovské poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se na nové koncepci ÚZSVM podílejí. Bez nich a jejich podpory by nebylo možné dosáhnout těchto mimořádných výsledků.
Za posílení veřejné kontroly získal ÚZSVM v roce 2016 poprvé v historii cenu OTEVŘENO jako nejtransparentnější úřad. Zároveň však generální ředitelka dostává výhrůžky smrtí a skupiny lidí, kterým vadí zavedená opatření a konec parazitování na státním majetku, se snaží pomocí pomluv a lží o mediální dehonestaci generální ředitelky, čehož důkazem je dnešní článek na Seznam.cz.  
 
Zveřejňujeme reakci na nepravdivé údaje v článku na Seznam.cz. ohledně Centrálního registru administrativních budov (CRAB).
 
1. Výdaje na pořízení a provoz CRAB  - generální ředitelka Kateřina Arajmu jako jediná systém výrazně zlevnila a uložila připravit exit plán, aby se ÚZSVM vyvázal ze závislosti na jednom dodavateli. 
 
Tvrzení, že by systém CRAB stál 1,6 miliardy, není pravdivé. Pořízení systému CRAB stálo celkem 254,1 mil. Kč včetně DPH. Tato částka se skládá z:
  • vytvoření systému za 131 mil. Kč  a
  • 123 mil. Kč za související projekty (infrastruktura, atestace, bezpečnostní oponent, analytický modul, úložiště, publicita atd.).
 
Dále je placen provoz systému, a to státnímu podniku Státní tiskárna cenin, resp. státnímu podniku Státní pokladna centrum sdílených služeb. Podle smlouvy uzavřené do roku 2019 byly náklady na provoz systému cca 75,6 mil. Kč ročně. Generální ředitelka Kateřina Arajmu po svém nástupu do funkce považovala tyto částky za výrazně přemrštěné a proto vyjednávala s dodavatelem poskytnutí slevy. Nicméně dodavatel argumentoval právě do roku 2019 uzavřenou platnou smlouvou. Nakonec se po mimořádně náročných vyjednáváních podařilo dosáhnout slevy tak, že od letošního roku platí ÚZSVM 63,2 mil. Kč ročně, roční úspora tedy činí 12,4 mil. Kč, což představuje snížení plateb o 16,4 %. Tedy jen na této položce Kateřina Arajmu (na rozdíl od svých předchůdců) vyjednala pro stát celkovou slevu na provozu CRAB cca 40 mil. Kč do roku 2019. A současně generální ředitelka Kateřina Arajmu uložila přípravu exit plánu tak, aby se ÚZSVM vyvázal ze závislosti na jednom dodavateli.  
I pokud se sečtou veškeré náklady na CRAB včetně nákladů na provoz od roku 2012 do roku 2019, tak celková suma dosáhne cca 740 mil. Kč. Veškeré platby za provoz systému CRAB Státní tiskárně cenin, resp. státnímu podniku Státní pokladna centrum sdílených služeb, jsou již v tomto čísle zahrnuty.
 
Kverulant.org  chybně zaměňuje náklady na CRAB s náklady na Informační systém majetku státu (ISMS), který obsahuje celou řadu modulů. Systém CRAB je pouze jedním z nich. Celkové náklady na vytvoření a provoz ISMS tvořily od roku 2004 do konce roku 2016 celkem 1,9 miliardy korun. Údaje, které prezentuje Kverulant jako výdaje za CRAB, nejsou výdaje za CRAB, ale za celý ISMS, jehož je CRAB jednou z mnoha součástí.  I zde platí, že generální ředitelka Kateřina Arajmu (na rozdíl do svých předchůdců) vyjednala výraznou slevu. Celková úspora za ISMS, včetně modulu CRAB, činí cca 26 mil. Kč ročně, do roku 2019 tak dojde k úspoře přes 86 mil. Kč. A i v tomto případě uložila generální ředitelka Kateřina Arajmu přípravu exit plánu tak, aby se ÚZSVM vyvázal ze závislosti na jednom dodavateli.  
 
 ISMS 
 
ÚZSVM vítá jakoukoliv kontrolu pořízení i provozu systému CRAB a je připraven poskytnout veškerou součinnost.
 
2. CRAB přináší snížení výdajů a i zvýšení příjmů státu
 
ÚZSVM díky údajům v CRAB např. v každé obci porovnává, jaký je státem hrazený a inkasovaný nájem. Kde hrazené nájemné překročí průměrné nájemné v dané obci, či kde je inkasované nájemné podprůměrné, vyzývá ÚZSVM státní instituce k nápravě. Meziročně se podařilo nájemné, které stát hradí, snížit o více než 77 mil. Kč. Naopak nájemné, které stát inkasuje, meziročně vzrostlo o více než 17 mil. Kč. Nůžky mezi jednotkovým nájemným státem hrazeným a inkasovaným se mezi roky 2015 a 2016 podařilo sevřít o 402 Kč na m2.
 
 Graf nůžky
 
Další výrazné úspory přináší CRAB u výdajů státu na provoz a údržbu administrativních budov. ÚZSVM díky datům z CRAB  analyzuje průměrné výdaje za celou ČR a porovnává je s průměrnými výdaji u konkrétní budovy. Jedná se například o výdaje na úklid, ostrahu, plyn, vodu, teplo, elektřinu. ÚZSVM upozorňuje státní instituce na výdaje, které převyšují průměr zjištěný za ČR a vyzývá je k přijetí opatření (přesoutěžení, jednání s dodavateli o snížení plateb, atd.). Meziročně se podařilo snížit výdaje na provoz a údržbu o více než 400 mil. Kč.
 
 
3. Na zakázce na vybudování CRAB se generální ředitelka Kateřina Arajmu žádným způsobem nepodílela
 
Tvrzení v článku Seznam.cz, že by generální ředitelka uváděla dříve něco jiného než dnes, není pravdivé. Od samého počátku a stále tvrdí, že se zakázkou na vybudování CRAB neměla nic společného, což je prokazatelný fakt. Samotné vybudování systému CRAB bylo provedeno veřejnou zakázkou realizovanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pod názvem „Rozšíření ISMS o modul CRAB“, neboť se dle externího posudku jednalo o předmět plnění, který mohl dodat pouze původní dodavatel. Na této veřejné zakázce se Kateřina Arajmu žádným způsobem nepodílela. Důkazem je mimo jiné skutečnost, že zakázka probíhala v roce 2010 a smlouva na vybudování systému CRAB byla uzavřena 27.10.2010. V té době se Kateřina Arajmu žádným způsobem nepodílela na veřejných zakázkách ÚZSVM, nebyla členem managementu. Následně na základě již uzavřené smlouvy byla stanovena rozhodovací struktura projektu a vymezeny role. Stalo se tak dne 17. 12. 2010. Kateřina Arajmu měla jedinou roli, a to odborného garanta za problematiku reportingu pro Vládní dislokační komisi a regionální dislokační komise. V této roli bylo jejím úkolem zajištění definice funkčních požadavků v oblasti přehledů, které ke své činnosti používají Vládní dislokační komise a regionální dislokační komise po celé republice. S výsledky práce skupiny, kterou vedla Kateřina Arajmu, se může seznámit také veřejnost, neboť byly v červnu loňského roku některé reporty ze systému CRAB zveřejněny v rámci otevřených dat Ministerstva financí.  Z toho vyplývá, že se Kateřina Arajmu věnovala odborné stránce jedné z mnoha dílčích částí projektu. Mezi další odborné garanty patřili: garant pro oblast pasportizace; garant pro problematiku účetnictví a financí; garant za oblast evidenční a procesní část ve vztahu nemovitého majetku; garant za problematiku procesů; garant za problematiku správy majetku ve vztahu k nákladovým položkám evidence služeb na nemovitosti, hospodářská správa; garant za problematiku technické infrastruktury a bezpečnosti; garant za problematiku majetku v účetnictví; garant za problematiku souladu s legislativou.
Dne 1.11.2010, tedy až po té, kdy byla zakázka na vybudování CRAB již ukončena a smlouva byla uzavřena, byla Kateřina Arajmu pověřena zastupováním pracovního místa ředitele odboru Realizace majetku, kde v jednom z oddělení byly také administrovány veřejné zakázky. Odbor Realizace majetku se nikdy nepodílel na vymezení věcného zadání veřejných zakázek, ani na technické specifikaci, atd. Věcně příslušným útvarem byly vždy zpracovány komplexní materiály pro vypsání veřejné zakázky a po odsouhlasení tehdejším vedením ÚZSVM byly předloženy k administraci veřejné zakázky odboru Realizace majetku. Odbor Realizace majetku tedy v souladu s vnitřními předpisy zabezpečoval pouze administraci procesu veřejné zakázky (např. správný počet členů komise, dodržování lhůt pro podání nabídky atd.). A za tuto oblast odpovídal i při jednáních komisí, které byly jmenovány k veřejným zakázkám (tj. odbor Realizace majetku neposuzoval věcnou ani finanční stránku). Tento postup, včetně striktního oddělení jednotlivých rolí,  byl a je dán vnitřními předpisy ÚZSVM.
Všechny zakázky, u nichž Auditní orgán MF shledal nezpůsobilé výdaje, byly v říjnu 2015 předány k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS měl k dispozici plné znění auditní zprávy a kompletní dokumentaci ke každé veřejné zakázce. ÚOHS v prosinci 2015 odpověděl, že po prošetření neshledal žádné důvody pro zahájení správního řízení, tedy nenašel při administraci veřejných zakázek žádné pochybení. Následně se k těmto veřejným zakázkám vyjadřoval ÚOHS znovu, a to po prošetření dalšího podnětu. ÚOHS ve svých dopisech z března 2016 opět potvrdil, že neshledal žádné důvody pro zahájení správního řízení, tj. nenašel pochybení. Celý proces administrace veřejných zakázek tedy byl opakovaně ze strany ÚOHS vyhodnocen  jako v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 
Tvrzení Petra Urbánka, bývalého náměstka, dlouholetého zaměstnance ÚZSVM v různých funkcích a blízkého spolupracovníka tehdejšího generálního ředitele Miloslava Vaňka, je tak zcela nepravdivé.
 
4. Další nepravdivé informace v článku a v připojeném videu
  • Není pravda, že by byl systém uveden do provozu za současné generální ředitelky. Systém byl do ostrého provozu spuštěn dne 1.11.2012, tedy v době generálního ředitele Miloslava Vaňka.
  • V systému CRAB jsou data nejen o administrativních budovách vlastněných státem, ale i o budovách v soukromém vlastnictví, které stát užívá. Tedy i administrativní budovy v nestátním a podílovém vlastnictví. Zároveň v něm nejsou jen budovy volné, ale i obsazené.
  • Není pravda, že by se za systém CRAB utratila již miliarda korun, od roku 2010 do roku 2016 se za vybudování a provoz zaplatilo celkem 544,3 milionu korun (viz výše).