Středa, 20. listopadu 2019

ÚZSVM snížil do konce roku 2018 počet bezprizorních státních nemovitostí o 63 procent

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj. o 5 793 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj. o 669 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.
 Jsem ráda, že se ÚZSVM i nadále daří dělat pořádek v katastru nemovitostí a řešit bezprizorní státní majetek i zaniklé státní instituce, na které je zapsaný. Odvedl na tomto poli obrovský kus práce, která má velmi pozitivní dopad na rozvoj obcí a krajů,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová.  
 
„Od roku 2015 se nám podařilo snížit počet bezprizorních nemovitostí o více než šedesát procent. Tuto aktivitu velmi vítají mimo jiné obce i kraje, kterým právě tento majetek často bránil v jejich dalším rozvoji. Na pozemcích tak nyní mohou budovat potřebnou infrastrukturu, chodníky, cyklostezky či volnočasové areály pro své občany,“
dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Největšího poklesu dosáhl ÚZSVM u skupiny subjektů zaniklých a nedohledaných, v níž ve srovnání s rokem 2015 klesl počet subjektů o 669 (tj. o 52 %) a počet nemovitých položek na ně zapsaných o 5 793 (tj. o 63 %). ÚZSVM aktivně prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce, které pak vyzývá ke zjednání nápravy. „Prošetřování takových případů je mimořádně časově i odborně náročné. Údaje je nutné často vyhledávat například v archivech, pozemkových knihách nebo zemských deskách,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM.
Pokles v počtu subjektů u nemovitých položek vykazuje také skupina státních institucí v konkursu a v likvidaci, a to konkrétně pokles o 45 subjektů (tj. o 48 %) a o 5 848 nemovitých položek (tj. o 36 %). U této skupiny je však primárně podstatná aktivita likvidátora, případně správce konkursní podstaty, což ÚZSVM nemůže vždy ovlivnit.
 
vývoj počtu nemovitostí_1.1.2019.jpg
 
V porovnání s rokem 2017 se ÚZSVM podařilo během minulého roku snížit počet nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní instituce o 726 (tj. o téměř 18 %). U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu nebo v likvidaci došlo dokonce k poklesu o 1 930 položek (tj. o více než 15 %). Oproti roku 2017 došlo také k poklesu státních subjektů, a to celkem o 71, přičemž se jedná o 66 zaniklých a nedohledaných státních institucí a o 5 subjektů v konkurzu a likvidaci.
 
K úspěšným příkladům dohledaného majetku patří:
  • ÚZSVM zdarma převedl Litomyšli po zaniklém státním subjektu zahradu, která nyní slouží k venkovním klidovým aktivitám klientů Centra sociální pomoci města Litomyšle.
  • ÚZSVM převedl 47 hektarů lesoparku v hodnotě přes 60 milionů korun městu České Budějovice. Pozemky byly vedeny na nezprivatizovaný podnik TSM České Budějovice.
  • ÚZSVM převedl městu Vyškov pozemek pod silnicí, který byl dříve zapsán na zaniklý státní podnik Cukrovary Uherské Hradiště a nyní je součástí cyklostezky.
  • Na jiném pozemku po zaniklém subjektu, který ÚZSVM převedl obci Lhota pod Libčany, bude díky převodu kabelové vedení nízkého napětí.
  • Pro veřejný zájem bude sloužit například i pozemek v Říčanech, který bude využit pro cyklostezku.
 
Mapa majetku státu rovněž ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. Ke dni 1. 1. 2019 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 138 subjektů hospodařících s přibližně 1,54 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 435 477 pozemků, 25 358 staveb a 297 jednotek. Nejvíce nemovitostí státu je evidováno na Státní pozemkový úřad (491 493 nemovitostí), což představuje téměř 32% podíl na státních nemovitostech. Druhý nejvyšší počet nemovitostí spravují Lesy ČR (479 778 nemovitostí, více než 31% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 142 381 nemovitostmi (9% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 108 535 nemovitostí a má tak 7% podíl na státním majetku. Nejvíce státních nemovitostí, a to 181 795, se nachází v Jihočeském kraji, následuje kraj Plzeňský se 167 745 nemovitostmi, Ústecký se 164 243 položkami a Středočeský kraj, v němž se nachází 156 369 nemovitostí.
 
vývoj počtu nemovitostí_roky.jpg

 

vývoj počtu státních subjektů_roky.jpg