Úterý, 7. dubna 2020

Objem nevyřešených smluv IBV klesl v roce 2015 meziročně o 150 milionů korun

05.02.2016 |
Objem nevyřešených smluv IBV klesl v roce 2015 meziročně o 150 milionů korun
O téměř 150 milionů korun se v roce 2015 meziročně snížil objem prostředků u smluv o státním příspěvku na individuální bytovou výstavbu (IBV), u kterých ještě neuplynuly termíny sjednaných smluvních podmínek a smluvní podmínky nebyly zatím porušeny nebo porušení nebylo zjištěno.
Evidence desetitisíců smluv a kontrola plnění jejich podmínek je jednou z agend Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Tento státní příspěvek v celkové výši 5,36 miliard korun stát poskytoval od osmdesátých let minulého století svým občanům na výstavbu domů a bytů. Při dodržení smluvních podmínek byl nevratný, při jejich porušení však státu vznikla pohledávka. Objem nevyřešených smluv IBV v roce 2015 výrazně poklesl. Předpokládáme, že sledování podmínek u naprosté většiny těchto smluv skončí v roce 2018,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
ÚZSVM evidoval k datu 31. 12. 2015 dohromady přes 71 tisíc smluv IBV, v tom více jak 7 tisíc zatím neukončených smluv o objemu 477,8 milionu korun. V roce 2014 to přitom bylo 9,2 tisíce smluv o objemu 625,3 milionů korun, tedy o 147,5 milionu korun více. Z celkového počtu 71 tisíc smluv, které stát se svými občany uzavřel, zbývá již jen devět procent smluv, u kterých ještě stále neuplynuly termíny sjednaných smluvních podmínek nebo nebylo zjištěno jejich porušení. U jednoho procenta smluv však ÚZSVM k 31.12.2015 evidoval porušení smluvních podmínek a soudní cestou nebo formou splátek vymáhá po stavebnících 44 milionů korun. 

Smlouvy o státním příspěvku na IBV byly uzavírány od roku 1986 národními výbory, po revoluci je převzaly obecní a okresní úřady. V řadě případů došlo jejich nedbalostí k promlčení nároků státu, protože
se smlouvami často nepracovaly a plnění podmínek nekontrolovaly. Po zrušení okresních úřadů v roce 2003 přešla povinnost sledovat plnění podmínek smluv na ÚZSVM. V roce 2006 převzal rovněž smlouvy o IBV ze statutárních měst Brna, Ostravy a Plzně a z hl. m. Prahy. Řada smluv však ÚZSVM nebyla vůbec předána. Ten se o nich často dozvídá až následně v okamžiku, kdy se na něj obrací občané se žádostmi o výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí, kterým byly případné budoucí pohledávky státu zajištěny.
Hlavními závazky stavebníků bylo zabezpečit výstavbu bytové jednotky či rodinného domku včetně kolaudace ve lhůtě deseti let od uzavření smlouvy, dále po dobu deseti let od uzavření smlouvy a současně po dobu osmi let od kolaudace tuto nemovitost neprodat a užívat k trvalému bydlení.
 
Z teritoriálního hlediska ÚZSVM eviduje nejvyšší počet smluv o IBV v bývalém Jihomoravském kraji a v bývalém Severomoravském kraji, nejnižší počet smluv je evidován na území hl. m. Prahy a v severních a západních Čechách.